Médii proběhla zpráva, že slovenský ústavní soud zrušil povinnou karanténu pro neočkované. To je celkem zajímavá informace. Podívala jsem se proto na usnesení, abych věděla, jak to bylo. Pro ty, kdo čtou titulky, se totiž může zdá, že u slovenských bratří snad vítězí rozum. No posuďte sami:

Slovenský ústavní soud potvrdil, že pozastavil karanténu pro neočkované

Slovenský ústavní soud zrušil povinnou karanténu pro neočkované. Zřejmě se vrátí původní pravidla.

Karanténa pro neočkované: Slovenský ústavní soud potvrdil, že nařízení zastavil.

Každý musí holt číst mnohem víc než jen zavádějící nadpisy…

Usnesení najdete zde.

Slovenský ústavní soud rozhodoval na návrh 31 poslanců. Hned na úvod zdůrazňuju (snad mne nezradila má chabá znalost slovenštiny z doby před rozdělením získaná sledováním večerníčku o Pa a Pi z mačacej planéty), že se poslanci na soud obrátil 7. července a soud rozhodl 13 července. No vážně! Já teda fakt čumím. Když si vzpomenu, kolik kasací na našem NSS leží už měsíce a nic se neděje… skoro bych až záviděla.

No ale pojďme k obsahu rozhodnutí. Nejprve obecná vyjádření:

Ústavný súd na tomto mieste pripomína, že pozastavenie účinnosti zákona je vážnym zásahom do právomoci legislatívneho orgánu, preto k nemu pristupuje výnimočne, ak je ohrozenie základných práv a slobôd, resp. hrozba hospodárskej škody alebo iného nenapraviteľného následku dostatočne konkretizovaná, pričom z okolností prípadu zjavne vyplýva, že tieto následky možno považovať za preukázané , a teda opodstatnené , a to najmä povahou právneho predpisu alebo jeho časti či jednotlivého ustanovenia, ktorý bol napadnutý v konaní o súlade právnych predpisov (m. m. PL. ÚS 10/2014). Ústavný súd k tomu dodáva, že uvedené ohrozenie, resp. hrozba by mali byť bezprostredne. Ohrozenie základných práv a slobôd znamená, že ďalším uplatňovaním napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo jeho ustanovenia bude zúžený chránený rozsah jednotlivých základných práv a slobôd alebo bude výkon týchto práv a slobôd obmedzovaný (sťažovaný) neprimeranými podmienkami či prekážkami.

Ústavný súd musí pri úvahách o ohrození základných práv a slobôd vziať taktiež do úvahy (a) štandard práv (právnu pozíciu) jednotlivcov pred napadnutou právnou úpravou, (b) rozsah, v akom bol daný štandard zmenený novou právnou úpravou, a (c) k čomu smeruje návrh na pozastavenie a návrh meritórneho rozhodnutia. Ďalej je dôležité prihliadať na (d) reverzibilnosť právnej pozície jednotlivcov [(ne)napraviteľnosť záťaží spôsobených napadnutou právnou úpravou] a, prirodzene, aj na (e) charakter základného práva, o ohrozenie ktorého ide (porovnaj uznesenie o prijatí PL. ÚS 24/2019).

Zase takový důvod k radosti ale slibný začátek usnesení endává. Pořád se opakují, stejně jako u nás, bláboly o tom, kolik že lidí zatřepe bačkorama, kdyby nebyla slavná opatření a jak je třeba chránit životy těch cizích neznámých lidí a bla bla bla. S těmito kravinami na mysli soudci dospěli k následujícímu:

Ak by totiž obmedzenie navrhovateľmi označených základných práv a slobôd (sloboda pohybu podľa čl. 23 ods. 1 a 4 ústavy a právo na prácu podľa čl. 35 ústavy) malo byť nediskriminačné z hľadiska uplatnených referenčných ustanovení (čl. 12 ods. 1, 2 a 4 ústavy), muselo by také obmedzenie [podložené ustanovením § 12 ods. 2 a § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. a nariadené prostredníctvom vyhlášky podľa § 59 b) tohto zákona] byť nevyhnutné na ochranu zdravia dotknutých (obmedzovaných) alebo iných osôb (čl. 23 ods. 3 ústavy), resp. zodpovedať kritériám takého obmedzenia podľa čl. 13 ods. 2 až 4 ústavy, keď ako legitímny ustanovený cieľ prichádza do úvahy práve a len ochrana života a zdravia.

Ústavní soudci v podstatě říkají, že diskriminace neočkovaných možná je, ale je potřeba ji „správně“ odůvodnit – když by výjimky měli jen „plně očkovaní“, pak by bylo všechno v cajku. Škoda. Další promarněná příležitost k zatnutí tipce těm fašistickým floutkům, že?

Tak tomu však nemôže byť, pokiaľ sú osoby podľa § 1 ods. 4 písm. d) napadnutého právneho predpisu určené podľa kritéria nezodpovedajúceho reálnym parametrom plne zaočkovanej osoby podľa § 1 ods. 4 písm. a) až c) napadnutého právneho predpisu. Podľa súčasných, i keď ďalej sa vyvíjajúcich, vedeckých poznatkov [ktoré sú premietnuté práve do obsahu ustanovení § 1 ods. 4 písm. a) až c) napadnutého právneho predpisu] je nesporné, že osoba bezprostredne po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 [teda osoba uvedená v § 1 ods. 4 písm. d) napadnutého právneho predpisu] nemá ešte vytvorené protilátky v množstve spôsobilom na vlastnú ochranu pred dotknutým ochorením, a tým ani vytvorený potenciál znížiť riziko nákazy iných osôb. Taká osoba však po dobu jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti napadnutého právneho predpisu (v zmysle jeho § 8 ods. 1) nie je podrobená po vstupe na územie Slovenskej republiky nariadeniu izolácie v domácom prostredí alebo ubytovacom karanténnom zariadení podľa § 2 ods. 1 napadnutého právneho predpisu ani inému obmedzeniu, vyvolávajúc sprostredkovane rovnaký účinok aj u osôb podľa § 2 ods. 2 a 3 písm. b) napadnutého právneho predpisu.

Soud tu svoji hatmatilku ještě „laicky“ shrnuje:

Zjednodušene povedané, preskúmavaná právna úprava umožňuje (aj keď na obmedzenú dobu, avšak okamžite) voľný cezhraničný pohyb osobám, ktoré prakticky zaočkované nie sú, a to bez ich následnej izolácie a karantény, a túto možnosť podmieňuje len ich prvotnou a dosiaľ fakticky neúčinnou vakcináciou. Táto skutočnosť z hľadiska ochrany života a zdravia pôsobí kontroverzne. Oproti tomu na osobu, ktorá nie je zaočkovaná, sa vzťahujú izolačné, resp. karanténne obmedzenia
(za takých okolností s otáznym účelom).

Uvedená okolnosť v konečnom dôsledku významne spochybňuje ochranu života a zdravia ako skutočný účel napadnutého právneho predpisu minimálne z hľadiska sporného ustanovenia § 1 ods. 4 písm. d), keďže nezaočkované osoby podrobuje obmedzeniu, ktoré nie je zásadne nevyhnutné na dosiahnutie legitímneho účelu. K tomuto ustanoveniu totiž nebolo dobre možné pristupovať izolovane bez toho, aby nevznikli interpretačné problémy vo vzťahu k právnemu predpisu ako celku.

Milí neočkovaní, neradujte se předčasně. V životě prostě bývá všechno obráceně, než to vypadá z novinových titulků.

%d bloggers like this: