Fuj, to je ale dneska den a zrovna mám svátek!

Vypadá to, že vláda konečně přestane žebrat o nouzový stav a hezky v poklidu celou zemi převede do permanentního stavu pandemického. Děkujeme všem politikům, že nám zařídili doživotní kriminál!

Jedním z opatření, která se dnes prodrala na svět, je to o testování žáků. Vedle něj vříská další novorozeně – opatření ministerstva zdravotnictví o uzavření škol.

Zavřené školy

Školy už nejsou zavřené krizovým opatřením, ale mimořádným opatřením. Tím je na základních školách „zakázána osobní přítomnost žáků“ s několika výjimkami, mj.:

  • žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny a
  • žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),

Bláboly z odůvodnění vás zatěžovat nebudu.

Testy

Testovací opatření umožňuje osobní přítomnost pouze takovému žákovi, který:

  • nemá příznaky covidu a
  • podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. II stanoveno jinak. (čl. II jsou výjimky, nebo trefněji nepoužitelné blbosti).

Pokud jde o tu frekvenci testování, platí:

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Z formulace „který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření“ dovozuju, že test vůbec nemusí být prováděn ve škole. Naopak – nejlepší by bylo, kdyby škola testy rozdala a od zákonných zástupců jen požadovala čestné prohlášení o provedení testu a výsledku. Jinak se vystavuje mnoha rizikům, se kterými není s to pracovat.

Především upozorňuju, že tato pasáž:

„V případě, že výsledek preventivního testu podle čl. I je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví dítěti, žákovi nebo studentovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Dítě, žák nebo student je povinen bezodkladně opustit školu; v případě dítěte nebo žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.“

Toto je v naprostém, ale naprostém rozporu s ochranou citlivých údajů o zdravotním stavu dítěte. S tím se milé školy nikdy, nikdy a ještě jednou nikdy nedokážete popasovat. To budou žalobičky.

Hodně se bavím čl. VII:

Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem (2 dny před nebo 2 dny po testu), který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Good luck, vy testovací šílenci. Asi se z těch karantén zblázníte.

Za zmínku (na uklidnění strachu z OSPOD a trestného činu) rozhodně stojí část z odůvodnění:

„S ohledem na výše uvedené je tedy samotestování minimálním zásahem, přičemž však jeho zásadním přínosem je umožnění osobní přítomnosti vybraných skupin dětí, žáků a studentů ve školách. Pokud se dítě, žák nebo student z této vybrané skupiny odmítne sám otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není předpoklad toho, že není nemocen COVID-19. Tito žáci (děti, studenti) budou ze vzdělávání omluveni s tím, že se doporučuje školám, aby žáky (děti, studenty) v rámci svých možností vzdělávaly. Zde je tedy situace obdobná tomu, když dítě, žák nebo student z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma. Pokud dítě, žák nebo student testování odmítne, bude se jednat o omluvenou absenci. Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že mimořádné opatření vychází vstříc tomu, aby právo na vzdělávání bylo co nejvíce naplněno, a přitom bylo co nejvíce chráněno zdraví všech. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví.“

S poslední větou absolutně nesouhlasím, ale aspoň něco v té odporné bídě. Je ovšem nechutné, že se presumuje, že zdravé dítě je nemocné a že vzdělání dítěte nemá přednost před jakousi chimérou veřejného zdraví. Zvrácené principy. Vůbec, ale vůbec nejde o to, že dítě nezvládne strčit blbou tyčku do nosu. To zvládne. Ale není pro to žádný důvod. Žádný, krom státní šikany. Kam se dostaneme příště – kdo se neotestuje, nebude u lékaře ošetřen? Zemře?

Navždy symbolicky zarouškovaní

Posledním klenotem je ústenkovorespirátorová šikana. Malé děti na prvním stupni nejen že budou testované jako laboratorní krysy, ale krom toho se budou dusit v ústenkách z plastu a kdovíjakého dalšího nepořádku. Jestli to přežijí ve zdraví, suď bůh.

Víte co, klidně si takovýto otrokářský ústavy nechte. Nestojím o to, aby moje děti vychovávali sadisti, kteří si říkají učitelé a přitom schvalují nelidské a ponižující zacházení s lidskými bytostmi, které jsou tak malé, že se ještě nemohou bránit samy. Stejně je nemůžou nic pořádnýho naučit, když nemají ani základní morálku. Moji potomoci jsou svobodný bytosti. Ostatních dětí, který jejich vlastní rodiče nemají rádi, je mi dost líto, budu bojovat i za ně, aby měly naději na dobrý a kvalitní život.

%d bloggers like this: