Protože jsme dneska měli další humorný zážitek s policií, řekla jsem si, že už bylo dost individuálního vzdělávání bezpečnostních složek, a tak jsem napsala tento manuál pro příslušníky bezpečnostních sborů. Doufám, že přispěje k zachování důstojnosti na straně policistů a také občanů. Není totiž nic otravnějšího, než se nechat kontrolovat někým, s kým není pořádný právní pokec. Díky mému manuálu by mohlo ubýt konfliktů a mohla by být zachována obecná důstojnost mezilidských vztahů.

Tentokrát si nebudu na žádný postup policie stěžovat, nebaví mne už „jít“ proti konkrétním policajtům. Štve mne doopravdy to, jak funguje ministerstvo vnitra a štvou mne krajská ředitelství, která posílají do terénu lidi, kterým ani nedají žádný právní výcvik. je to ubohé a trapné. Ponižující pro všechny.

Základní pravidlo: policie může jen to, co jí zákon dovoluje, občan vše, co mu není zakázáno

S naprostým zhnusením a ještě větším zděšením jsem si přečetla právně šmejdský „návod„, který drze zveřejnil Týdeník Policie. Takto si dovolují naši služebníci smýšlet o těch, kdo jim cvakají „chlebíček“. Jestli máte tu smutnou čest, že znáte nějakého policajta, asi je namístě vyjádřit mu naprosté opovržení za to, co dělá.

Mně osobně se po přečtení udělalo zle a dostala jsem obrovský strach o své děti, do jakéže doby jsem je přivedla a v čem budou muset žít. Neexistuje omluva pro to, co policie dělá. Žádná. Stejně jako neexistovala pro dozorce v lágrech a estébáky.

Ačkoli se to skoro nezdá, pořád je to základní pravidlo pro fungování veřejné správy ve vztahu k občanům. Mějte ho vždy na mysli. Prostě vždy. Žádný policista není samozvaný drsňák, kterého občan poslouchá jen proto, že to řekl a má uniformu a za pasem čezetu. Proto buďte připraveni. Musíte znát podrobně krizová opatření, mimořádná opatření a zákon o policii, a to i tehdy, když nejste právník a třeba se vám ani nechce to číst. Vězte, že ty bláboly z krizových opatření se nechce číst nikomu. Ale vy je jednoduše musíte znát.

V situaci, kdy občan nebude chtít prostoduše splnit pokyn, který mu dáte, třeba aby jen tak na ulici vytáhl občanku, je třeba postupovat podle následujících pravidel:

 • Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. (§ 13 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR – ZoP)
 • Policista je povinen postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem. (§ 11 ZoP). Tohle není zbytečná fráze!
 • Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, poučí nebo zajistí toto poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí. (§ 13 ZoP)

Tohle pravidlo je vážně důležité. Bude to nejčastější kámen úrazu. Není možné to odbýt tím, že jen zamumláte, že jsou zde „vládní nařízení“ a že má každý poslouchat a že je to poprvé, co někomu vadí, že mu dáváte pokyn. Jednak to nejsou žádná nařízení a jednak to, co říkáte, není dostačující. Musíte doopravdy znát konkrétní ustanovení konkrétních předpisů.

Když tedy kontrolujete třeba v hospodě, je to celkem jednoduché: sdělíte, že máte podezření, že dochází k porušení krizového opatření XYZ tím a tím způsobem a vy postupujete podle toho a toho a toho paragrafu zákona o policii. Není obtížné mít s sebou „papírek“, na kterém máte vypsáno, co a konkrétně je jakým jednáním porušováno. A není ostuda to z papírku číst, vždyť v opatřeních aby se doslova prase vyznalo.

Máte samozřejmě a bez diskuze obecné oprávnění žádat, aby byla prokázána totožnost. Ale ne jen tak mýrnyxtýrnyx: nestačí, že jste to řekli – opět musíte přesně říct, proč.

§ 63 odst. 2 ZoP

Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu

a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku,

b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,

c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,

d) od níž je požadováno vysvětlení,

e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,

f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející,

g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,

h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo přestupku, k požáru anebo jiné mimořádné události,

i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu,

j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku,

k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo

l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

Z judikatury: Jestliže policista požaduje průkaz totožnosti předložením občanského průkazu, pak by k dotazu kontrolované osoby měl sdělit již na počátku úkonu důvod natolik konkrétním způsobem, aby bylo možno dovodit existenci některého ze zákonných důvodů podle § 63 odst. 2 zák. o Policii ČR. Dodatečné sdělení důvodu nemusí za jistých skutkových okolností postačovat pro závěr o tom, že zásah policistů lze hodnotit jako souladný se zákonem (MS v Praze 11 A 69/2013-81).

Situace:

Dnes jsem chtěli jít na demonstraci. Policisté u vchodu řekli, že musíme prokázat totožnost, když chceme pokračovat v chůzi. Ale proč? Nejdřív jsem se dozvěděli, že „prostě proto“, protože jsou vládní nařízení. Tak to ale nejde. Pak prý kvůli § 19 zákona o shromažďování. No to je taky blbost.

Pak policisté tvrdili, že nás kontrolují proto, že je dovoleno se pohybovat jen v rámci katastru obce, kde máme trvalý pobyt nebo bydliště. To je pravda. My jsme v tomto katastru byli. Otázka tedy je, zda policisté mají možnost namátkově bez jakéhokoli podezření kontrolovat osoby, jestli jsou ve své domovské obci.

Podle krizového opatření omezujícího pobyt platí, že musíme prokázat, že máme výjimku pro pohyb mezi okresy. Pro pohyb na území katastru nic nikdo prokazovat nemusí. Povinnost něco prokazovat nebo se legitimovat není stanovena ani pro účast ne shromáždění. Proto nebyl požadavek na legitimaci důvodný jen z existence opatření.

Poukazovali jsme na to, že jsme neviděli, že by policisté stáli třeba u Kauflandu a požadovali po zákaznících občanku. Neviděli jsme je ani u žádného kostela nebo u naší brněnské mešity. Dozvěděli jsme se, že prý v kostele a mešitě jsou „spořádání lidé“. z čehož jsme dovodili, že my tedy spořádaní nejsme, což zejména mne, když jsem tam musela stát se zahaleným obličejem absolutně ponížená (zahalování žen je v naprostém rozporu s mým přesvědčením a domnívám se, že islám není zrovna ta nejlepší ideologie), docela pobouřilo a urazilo. Jsem tedy snad horší než muslimové (nebudu zde řešit, co všechno zaznívá v brněnské mešitě) proto, že chci jít na pokojné shromáždění a chovat se zde v souladu s právními předpisy? Dává to nějaký smysl?

Pak jeden z policistů vyštrachal telefon a našel § 63 ZoP. Ale jako důvod prokázání uvedl odst. 2 písm. l): tj. prokázání totožnosti mělo být nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

Podle ministerstva vnitra se veřejným pořádkem: Souhrn společenských vztahů, které vznikají, rozvíjejí se a zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných. Jsou upraveny právními i neprávními normativními systémy a jejich zachování je významné pro zajištění klidného a bezporuchového chodu společnosti.

No jo, ale: my měli jsme i respirátory, u sebe žádnou zbraň, prostě nic, nebyli jsme opilí, nikoho jsme nenapadali, neřvali jsme, nevypadali jsme jako teroristé, na demošce nebylo ani těch 100 lidí, věděl, že je David advokát, dokonce nás jeden z nich znal… tak kde bylo to ohrožení veřejného pořádku? Majetek jsme snad neohrožovali a k páchání trestné činnosti jsme se taky neměli, ani jsme neměli bouchačku nebo nůž a nekopali jsme do psa. Ani koťátko jsme nedrželi jako rukojmí. Prostě jsme jen pokojně šli po ulici a hodlali v této pokojné chůzi pokračovat.

V takové situaci přece není možné jako důvod legitimace stanovit písm. l)! Chápete to, co tím chci říct? Musíte mít řádně podložený důvod, nesmíte jednat tak, aby to bylo možné považovat za zvůli či šikanu. Kdybychom neměli respirátory, pak by ten důvod byl – podle písm. a) bychom byli podezřelí ze spáchání přestupku. Nemohli bychom říct ani popel a museli bychom poslušně vytáhnout občanku nebo se nechat ztotožnit.

Když byste doopravdy chtěli využít písm. l), museli byste k tomu mít konkrétní důvod, který byste byli schopni sdělit. Tím není pouhá existence nějaké právní úpravy.

Donucovací prostředky

To, že jeden z policistů vytáhl možnost, že když neposlechneme, vezme nás na služebnu, a „to se nám nebude líbit“, ponechávám stranou, to bylo jen takové zpestření situace. Ale nedělejte to! Je to na stížnost – naprosto zbytečnou proti vám. Raději v téhle situaci mlčte a jen opakujte přesný důvod legitimace. Teprve když by skutečně došlo na konflikt, můžete osobu předvést. Opatrní, velmi opatrní, buďte při používání donucovacích prostředků.

Podle § 51 ZoP platí: Policista je oprávněn použít při zákroku donucovací prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen.

Podle § 53 odst. 1 pak platí: Policista je oprávněn použít donucovací prostředek k ochraně bezpečnosti své osoby, jiné osoby nebo majetku anebo k ochraně veřejného pořádku.

V komentáři se uvádí: Ustanovení obecně definuje podmínky pro použití jakéhokoli donucovacího prostředku. Vymezuje okruh hodnot, pro jejichž ochranu je donucovací prostředek přípustné použít. Jedná se o ochranu bezpečnosti osob (včetně policisty), ochranu bezpečnosti majetku a ochranu veřejného pořádku. Použití donucovacího prostředku předpokládá již existující ohrožení uvedených chráněných hodnot (tedy protiprávní jednání předcházející použití donucovacího prostředku). Nestačí pouze potenciální možnost vzniku ohrožení chráněných hodnot, která je vázána výhradně k § 54 a vztahuje se jen na vybrané donucovací prostředky. Časté komplikace se týkají nejednotné interpretace pojmu „veřejný pořádek“, respektive stavu považovaného za porušení veřejného pořádku. Pro potřeby praktického výkonu policejních činností lze v souladu s dosavadním společensky ustáleným výkladem porušení veřejného pořádku interpretovat jako neuctivé a neukázněné jednání, které je v rozporu se souborem pravidel obsažených v právních předpisech i normách neprávní povahy, jejichž dodržování je podle většiny obyvatel v dané době a místě podmínkou klidného a spořádaného soužití.

Tohle je celkově hodně diskutabilní. Třeba nenošení roušky vážně nelze považovat za něco, co by výše uvedené podmínky „veřejného pořádku“ splňovalo, ale to není na posouzení policistů. Říct to musí soud. Na policistech bude zvážit, jestli je skutečně nutné povalit „nenosiče“ roušky na zem a spoutat ho a odvést na služebnu. Nicméně je to otázka morálního rozhodnutí. Zákonnost a oprávněnost se bude hodnotit až zpětně.

Souhrn: závěrečná doporučení

 • Občan smí vše, co není zakázáno – nesmíte zakazovat nad rámec zákona.
 • Policie nesmí naopak nic, co jí není výslovně! dovoleno. Není to fráze – je to základní pravidlo právního státu!
 • Jednejte vždy uctivě.
 • Zkuste se zamyslet nad tím, jestli je zásah morální – je správné nutit lidi na ulici, aby nemohli svobodně dýchat?
 • Vždy sdělte konkrétní a jasný důvod, proč po občanovi legitimaci vyžadujete. Pamatujte na to, že musíte mít svoje konání podloženo.
 • Nevymýšlejte blbosti. V krizových opatřeních se nedá najít logika a vy nepředložíte argument, který nebude absolutně k smíchu. Není to vaše chyba. Držte se toho, co je dáno, požadujte slušně občanku a v ideálním případě občanovi potvrďte, že je to celý na pytel. Projevte lidskost. Vždyť i vy máte rodinu, kamarády, děti… vždyť i vás se týká to, v jakém světě budeme žít.
 • Když občan nemá u sebe občanku (ne, fakt ji nemusíme nosit v zadní kapse kalhot, musíte dotyčného ztotožnit. To vyplývá z § 63 odst. 3: Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn osobu předvést k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k prokázání totožnosti policista poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.
 • Teprve když jste si jisti, že máte dán zákonný důvod pro vyžadování prokázání totožnosti a teprve když člověk při ztotožní vůbec nespolupracuje, odmítá vám sdělit i příjmení matky za svobodna a bydliště, teprve pak nastupují další metody.
 • Otázka je, jestli k něčemu takovému jako je snímání otisků nebo zjišťování tělesných znaků, měření těla, pořizování obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebírání biologických vzorků umožňujících získání informací o genetickém vybavení je skutečně zapotřebí (na upozornění dodávám, že podle § 63 odst. 4 je policista oprávněn i násilně překonat odpor, který byste mu kladli. Radši mu fakt sdělte, jak se ta vaše máma před svatbou jmenovala).  Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity. K čemu jsou otisky prstů osob, které kvůli svému slušnému způsobu života nejsou v databázi, to nevím.

Neeskalujte konflikt – lidi čekají, že policie konečně bude na jejich straně, protože vaším úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek. Nepotlačujte násilím lidská práva a svobody. Jednejte tak, aby bylo dodržováno právo, ale s úctou a rozumem a hlavně s citem a empatií. Pak ubude hloupých videí, ubude výsměchu, ubude nenávisti. Dokud se budete chovat jako pohůnci vlády, jako represivní a obávaná složka, dokud se člověku udělá nevolno, když vás uvidí stát na ulici, dokud se budu třást při kontaktu s vámi tak, že budu muset položit kelímek s kafem na zem, aby se mi nerozlil, bude všechno v háji. Dost v této republice závisí na vás. Tak se podle toho, prosím, chovejte. Ať k vám sakra můžu mít nějakou úctu.

P. S.: Mimochodem, jak je možný, že policajti smí používat nanošátky? Ty přece nesplňují podmínky respirátorového opatření, vždyť to nemá žádanou certifikaci! Já nikomu nepřeju, aby musel chodit v těch čínských šmejdech, ale bylo by fajn, aby podobné výhody měli i občané. Mám taky ten nanošátek, nachlup stejný, ale pochybuju, že mne pokladní v Bille obslouží, když tam s ním přijdu.

%d bloggers like this: