Napsali jsme manuál pro školy.

Pro rodiče nic tak sáhodlouhého tvořit nebudu. Mám pro vás jednu jedinou radu. Existuje zřejmě nepřekonatelná překážka pro testování dětí ve škole (nikoli ale doma): ochrana zvláště citlivých osobních údajů dětí.

Citlivé osobní údaje jsou speciální kategorií podle GDPR, která zahrnuje údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob. Tyto údaje mohou subjekt údajů samy o osobě poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či mohou zapříčinit jeho diskriminaci. Do kategorie citlivých údajů GDPR nově zahrnuje genetické a biometrické údaje. Zpracování citlivých osobních údajů podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů.“

Upozorňujeme, že je rozdíl mezi zpracováním a nakládáním s osobními údaji (a zde půjde patrně „jen“ o nakládání), ale v každém případě musí být tyto chráněné:

„Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Zpracování ve smyslu Obecného nařízení však nelze chápat jako jakékoli nakládání s osobním údajem. Zpracování osobních údajů je nutné považovat již za sofistikovanější činnost, kterou správce s osobními údaji provádí za určitým účelem a z určitého pohledu tak činí systematicky. Pro nakládání s osobními údaji způsobem, který není zpracováním, poskytuje ochranu např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obecným nařízením se tak jako správci řídí pouze subjekty, které osobní údaje zpracovávají ve smyslu definice zpracování.

Pořád dokola přemýšlím o tom, jakým způsobem školy chtějí zabránit tomu, aby se třetí nepovolané osoby dozvěděly citlivé údaje o zdravotním stavu, které se navíc týkají zvláště chráněných subjektů – dětí? Pokud bude testování prováděno ve škole, není to možné zařídit. Zdravé dítě totiž přijde do školy. Tam si provede test (protože prý pod dohledem pedagoga to zvládne líp, než kdyby mu ho udělali doma rodiče) a pak buď v případě negativního testu zůstane ve škole nebo v případě pozitivního bude (nejspíše protizákonně) odděleno od ostatních a potupně vyvedeno ze školy. Jeho nepřítomnost bude pak jasně signalizovat všem zúčastněným, jaký je jeho zdravotní stav.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ VE ŠKOLE JE VYZRAZENÍM CITLIVÝCH INFORMACÍ O JEJICH ZDRAVOTNÍM STAVU.

Speciálním problémem je, že tím, že budou společně před vyučováním při čekání na test přítomny děti, které mohou být nakaženy koronavirem s těmi, které nejsou, se zásadně zvyšuje riziko vzájemného nakažení. Také tomu musí školy zabránit – děti se zkrátka před provedením testování nesmí potkat, jinak je celá testovací akce spíše promořovací záležitostí. Každý přece ví, že britská mutace je tak děsivě nakažlivá, že jí stačí jenom vteřiny, ne-li pouhý pohled z očí do očí!

Školy tedy musí vytvořit takové podmínky, aby jednak nemohlo dojít k vzájemnému nakažení a vedle toho, aby nebyly nijak rozšířeny informace o zdraví děcka. Dokud tomu tak nebude, nikdo nebude smět dítě nutit, aby se testovalo ve škole a podmiňovat takovým nesmyslem právo na vzdělání.

Pokud chce škola testovat děti, musí stanovit taková pravidla pro testování, aby se nikdo třetí, kdo s citlivými údaji nesmí nakládat, nebyl schopen dozvědět žádnou informaci o zdravotním stavu dítěte. Podle našeho názoru to ale není technicky možné. Ochrana citlivých údajů je tedy nepřekonatelnou překážkou, která neumožní škole testovat. Kdykoli příjde dítě do školy a po provedení testu se nebude účastnit vyučování a bude muset odejít domů, bude zřejmý důvod tohoto kroku. Prozrazení informace o zdravotním stavu je v souvislosti s koronavirem při zohlednění míry neopodstatněné hysterie ve společnosti mimořádně diskriminační a stigmatizující. Domníváme se, že škole budou za takové jednání hrozit postihy a rodiče mohou školu žalovat za nezákonné nakládání s citlivými údaji jejich dětí.

%d bloggers like this: