Respirátorové opatření říká:

Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstavatele).

Už to začíná být fakt ohrané, ale po milionté znovu: opatření ministerstva zdravotnictví nesmí stanovit nové povinnosti, které nevyplývají ze zákona. Sakra, zaměstnavatelé, můžete se laskavě proti takové nesmyslné zvůli bránit? když ne kvůli sobě, tak aspoň kvůli ostatním.

Opatření obecné povahy nemůže nahrazovat podzákonnou normotvorbu ani nad rámec zákona stanovovat nové povinnosti; slouží toliko ke konkretizaci již existujících povinností, vyplývajících ze zákona, a nikoliv k ukládání nových povinností, které zákon neobsahuje.

Zdroj: Nejvyšší správní soud

Ze zákoníku práce samozřejmě vyplývá povinnost v určitých situacích dávat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, ale respirátory nařízené mimořádným opatřením nejsou OOPP a neřeší se jimi rizika vyplývající z pracovního prostředí.

§ 101 zákoníku práce

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce

§ 104 zákoníku

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Biologické činitele samozřejmě řadí naše legislativa mezi rizika pracovního prostředí. Nejde ale o náhodně se vyskytující viry chřipky, spalniček nebo třeba hloupého covidu na pracovišti, ale musí jít o vědomou práci s těmito činiteli -kupř. v laboratoři. Pak je třeba, aby byla přijata řádná opatření v rámci BOZP, včetně poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.


Běžné respirační onemocnění není riziko pracovního prostředí, které by zaměstnavatel vyhodnocoval a na které by musel v předpisech BOZP reagovat.

Více k biologickým činitelům na pracovišti si můžete přečíst třeba na webu BOZP:

Práce v prostředí, kde se vědomě manipuluje s biologickými činiteli, je klasifikována jako práce riziková. Nejčastěji k takové činnosti dochází ve zdravotnických zařízeních, veterinárních stanicích, laboratořích, výzkumných centrech a farmaceutických firmách. Práce v těchto podmínkách představuje celou řadu zvláštních bezpečnostních opatřeních, se kterými vás seznámí tato publikace.

%d bloggers like this: