Je s podivem, že vláda i ministerstvo zdravotnictví ochotně poskytují během koronavirové akce informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jindy totiž úřady využívají ty nejmazanější kličky, aby se odpovídání na dotěrné dotazy občanů vyhnuly. V tomto článku shrnujeme, co občané vypátrali o tom, jestli vláda měla či neměla podklady k tomu, aby nás zavřela doma a zničila naši společnost.

1) Ministerstvo zdravotnictví

Dotaz:

 1. Počet osob v České republice, které zemřely výlučně či z převažující příčiny způsobené onemocněním COVID-19,
 2. Jaká hodnota příslušných jednotek při zjišťování přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v těle člověka dokládá, že člověk je nakažen.

Z odpovědi:

„Pokud však jde o požadavek na sdělení počtu osob v České republice, zemřelých výlučně či z převažující příčiny na onemocnění COVID-19, a dotaz, a jaká hodnota příslušných jednotek při testování přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v těle člověka dokládá, že je člověk nakažen, nezbývá než uvést, že ministerstvo předmětnými daty nedisponuje. V případě prvního dotazu potom ministerstvo tuto informaci nemá z objektivních důvodů, když předmětná data nejsou k dispozici ani v celosvětovém měřítku (jak bylo shora uvedeno, identifikovat příčinu smrti výlučně na onemocnění COVID-19 totiž v současnosti vědeckými metodami nelze), v případě druhém (požadavek na sdělení „hodnoty testu, jež svědčí pro přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v těle člověka“) těmito technickými daty disponují poskytovatelé zdravotních služeb, jež testy provádějí, např. krajské hygienické stanice, nikoli ministerstvo, jakožto správní úřad.“

Celou odpověď Ministerstva zdravotnictví si přečtete zde.

2) Úřad vlády

Dotaz:

 1.  a „Na základě, jakých podstatných a měřitelných informací byl vyhlášen nouzový stav dne 12.3. 2020 ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Usnesením č. 194 – uveďte podrobné, měřitelné a přezkoumatelné odůvodnění.
 2. Proč přezkoumatelné odůvodnění vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 3. 2020 nebylo řádně zveřejněno ve veřejném prostoru – web, média apod.)?
 3. Jsou mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví opatřením obecné povahy dle § 171 správního řádu? Pokud ne, jaký status tato opatření mají a podle jakého právního předpisu?
 4. Čl. 14 Listiny základních práv a svobod – Na základě, jakých měřitelných informací a odůvodnění bylo v rámci nouzového stavu omezeno právo občanů na volný pohyb? Omezení tohoto práva není nikde měřitelně odůvodněno.
 5. Proč nebylo zveřejněno přezkoumatelné odůvodnění omezení práva na volný pohyb ve veřejném prostoru – web, média apod.?
 6. Jaká byla příčina úmrtí u osob, které zemřeli v důsledku coronaviru? Ke dni 11. 5. 2020 je jejich počet 280.
 7. Jakým způsobem bylo zjištěno, že tyto osoby (zmíněné v bodě 6) zemřeli v důsledku coronaviru? Uveďte měřitelné informace o tom, že bylo medicínsky prokázáno, že tyto osoby skutečně zemřeli v důsledku nákazy coronaviru.
 8. Proč mezi občany, kteří zemřeli v důsledku jiných onemocnění, a bylo testy prokázáno, že měli nákazu covid-19, proč se uvádí jako oběti covid-19, když jimi nebyli?
 9. Čl. 15, 16 Listiny a související – Z jakého důvodu bylo omezeno právo osob zákazem s účinností od 13. března 2020 od 6.00 hodin Usnesením č. 199 účastnit se až do odvolání na všech veřejných a soukromých kulturních, sportovních, společenských, náboženských, vzdělávacích a dalších akcí s účastí přesahující ve stejný čas počet 30 osob. Zákaz se týkal mimo jiné i trhů, poutí, slavností či ochutnávek. Na základě, jakého přezkoumatelného odůvodnění tak bylo přistoupeno k omezení práva na shromažďování.
 10. Čl. 10 Listiny – Jak byla řádně odůvodněna nutnost nosit zakrytí nosu a úst? V odůvodněních opatření Ministerstva zdravotnictví se předpokládá existence coronaviru, ale ta nebyla dostatečně prokázána a nebylo prokázáno, že v souběhu s Covid-19 neprobíhala jiná virová onemocnění daleko horší než Covid-19.
 11. Čl. 16 Listiny – Jak bylo přezkoumatelně zdůvodněno, že hobby markety (kde jsou pro Covid–19 ideální podmínky pro šíření) mohou být otevřeny v době před velikonočními svátky, ale bohoslužby, kde je stejná, ne-li menší koncentrace lidí tyto nemohly proběhnout?
 12. Čl. 19 Listiny – Jak bylo přezkoumatelně zdůvodněno, že se občané nemohou shromažďovat při zajištění základních hygienických standardů?
 13. Jak bylo přezkoumatelně zdůvodněno, že se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních?
 14. Čl. 26 Listiny – Jak bylo měřitelně prokázáno, a zdůvodněno, že maloobchody musí být kvůli šíření coronaviru zavřené a občanům bude zamezeno pokračovat v podnikání?“

Z odpovědi:

 • K Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že odůvodnění vyhlášení nouzového stavu bylo prezentováno na tiskové konferenci vlády;
 • K Vaší žádosti si pro Vaši informaci dovoluji uvést, že odůvodnění omezení volného pohybu osob z důvodu zabránění šíření COVID-19 bylo prezentováno na tiskové konferenci vlády;
 • K Vaší žádosti Úřad vlády ČR disponuje pouze odůvodněním přijatých opatření z důvodu zamezení šíření COVID-19, a dále záznamy tiskových konferencí a jejich přepisy na internetových vládních stránkách.

Celou odpověď Úřadu vlády si přečtete zde.

3) Ministerstvo zdravotnictví

Dotaz:

 1.  Jakým způsobem bylo publikováno (zveřejněno) Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 15. května 2020, č. j. MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN.
 2. Jakým způsobem bylo publikováno (zveřejněno) Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 15. května 2020, č. j. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN.
 3. Seznam obcí v České republice, kam Ministerstvo zdravotnictví zaslalo k publikaci (zveřejnění) Mimořádná opatření podle bodu (a) a (b) této žádosti.
 4. Jakým způsobem bylo publikováno (zveřejněno) jakékoli jednotlivé Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví před těmi, která jsou označena pod bodem (a) a (b) této žádosti. Informace podle bodu (d) této žádosti žádáte od 01. 03. 2020 do 15. 05. 2020;

Z odpovědi:

„Pokud však jde o požadavek na sdělení počtu osob v České republice, zemřelých výlučně či z převažující příčiny na onemocnění COVID-19, a dotaz, a jaká hodnota příslušných jednotek při testování přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v těle člověka dokládá, že je člověk nakažen, nezbývá než uvést, že ministerstvo předmětnými daty nedisponuje. V případě prvního dotazu potom ministerstvo tuto informaci nemá z objektivních důvodů, když předmětná data nejsou k dispozici ani v celosvětovém měřítku (jak bylo shora uvedeno, identifikovat příčinu smrti výlučně na onemocnění COVID-19 totiž v současnosti vědeckými metodami nelze), v případě druhém (požadavek na sdělení „hodnoty testu, jež svědčí pro přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v těle člověka“) těmito technickými daty disponují poskytovatelé zdravotních služeb, jež testy provádějí, např. krajské hygienické stanice, nikoli ministerstvo, jakožto správní úřad.“

Celou odpověď Ministerstva zdravotnictví si přečtete zde.

4) Ministerstvo zdravotnictví

Dotaz:

Poskytnutí dokumentů obsahujících výsledky epidemiologického/matematického modelování (nebo alespoň kvalifikované odhady) šíření COVID v ČR, které měla/má vláda, Ministerstvo zdravotnictví, krizový štáb nebo epidemiologická komise k dispozici při rozhodování o krizových opatřeních. V případě neveřejných dokumentů prosím sdělení názvu dokumentu, stupně utajení, a důvodu utajení.

Z odpovědi:

„Ministerstvo požadovanými informacemi nedisponuje.“

Celou odpověď Ministerstva zdravotnictví si přečtete zde.

5) Ústav zdravotnických informací a statistiky

Dotaz:

 1.  Jaká jsou kritéria pro to, aby zemřelý byl zalazen do shora uvedeného celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19?
 2. Jaká probíhá kontrola dat, jež jsou použity pro účely stanoveni tohoto celkového počtu úmrtí (tedy, jaké kontrolní systémy jsou zavedeny pro to, aby v tomto počtu nebyli uváděni zemřelí, kteří nezemřeli přímo ani nepřímo v důsledku onemocnění COVID-19)?
 3. Můžete vyloučit, že v tomto počtu jsou uvedeni i lidé, kteří zemřeli z důvodu, který nespočívá v onemocnění COVID-19 (tj. lidé, kteří by zemřeli v danou dobu i bez onemocnění COVID-19)?
 4. Pokud ano, jaké je procentuální vyjádřeni podobné chybovosti?
 5.  Můžete vyloučit, že taková chybovost překračuje I O %?
 6. Pokud ano, na základě jakého výpočtu?
 7. Je metodika, kterou pro určeni celkového počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19 používáte, zcela shodná s metodikami používanými v ostatních zemích EU?
 8. Pokud ano, kdo tuto metodiku určil?
 9. Jaký podíl na dosaženém sníženi reprodukčního čísla (oproti stavu ke dni I. 4. 2020) mají zákazy, nařízené opatřeními vydanými Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR?
 10. Jaký podíl na dosaženém snížení reprodukčního čísla (oproti stavu ke dni 1. 4. 2020) má kalibrace metody výpočtu reprodukčního čísla (tedy úprava algoritmu, použitého pro výpočet reprodukčního čísla)?
 11. Jaký podíl na dosaženém snížení reprodukčního čísla (oproti stavu ke dni 1. 4. 2020) mají doporučení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, zejména doporučení (nezávazného charakteru) omezit kontakt se seniory, např. s prarodiči apod.?
 12. Je možné jednoznačně vyloučit, že by podíl zákazů na snížení reprodukčního čísla (viz bod 9 výše) byl nižší než 10 %? Pokud ano, na základě čeho tak lze učinit?
 13. Je možné jednoznačně vyloučit, že by stejného snížení reprodukčního čísla bylo dosaženo i bez zákazů uvedených v bodě 9 výše?
 14. Je možné, že ke změně reprodukčního čísla dojde i jen z důvodu zvýšení počtu testovaných osob v České republice?

Z odpovědi:

 • (K otázce a): Aktuálně jsou mezi zemřelé zahrnuty všechny osoby evidované v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) jako pozitivně testované na onemocnění COVID-19, u nichž evidujeme úmrtí.
 • (K otázce b): Viz. výše, kontrola není prováděna. Data s vyhodnocením příčiny smrti budou k dispozici v průběhu roku 2020.
 • (K otázce c): Tyto osoby, pokud byly COVID-19 pozitivní, jsou zahrnuty.
 • (K otázce n): Toto není možné, tzv. harvesting efekt narůstajícího počtu testů bylo možné pozorovat na počátku března – velmi pochopitelně z důvodu startovací kapacity a také vzhledem k epidemiologické situaci. V současnosti tento vliv neexistuje – Změny v počtu testů nemají vliv na efektivitu záchytu – měřeno denními hodnotami i kumulativním podílem za celé sledované prevalenční časové okno.

Celou odpověď Ústavu zdravotnických informací a statistiky si přečtete zde.

6) Úřad vlády

Dotaz:

 1.  Všechny informace v jakékoli podobě (např. materiály pro jednání vlády, studie, důvodové zprávy, posudky, plány, rozbory, podklady jakýchkoli jiných státních orgánů a institucí, statistických informací, apod.), které byly podkladem pro vyhlášení nouzového stavu (vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/na území České republiky);
 2. Sdělení, jakými úvahami se vláda řídila při hodnocení podkladů pro vyhlášení nouzového stavu a při rozhodnutí jej vyhlásit;
 3. Všechny informací v jakékoliv podobě (např. materiálů pro jednání vlády, studií, důvodových zpráv, posudků, plánů, rozborů, podkladů jakýchkoliv jiných orgánů a institucí, statistických informací a podobně), které byly podkladem pro prodloužení nouzového stavu (vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 9. dubna 2020č. 396);
 4. Sdělení, jakými úvahami se vláda řídila při hodnocení podkladů pro prodloužení nouzového stavu a při rozhodnutí jej prodloužit;
 5.  Všechny informací v jakékoliv podobě (např. materiálů pro jednání vlády, studií, důvodových zpráv, posudků, plánů, rozborů, podkladů jakýchkoliv jiných orgánů a institucí, statistických informací a podobně), které byly podkladem pro vytvoření Harmonogramu uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností, který vláda přijala dne 14. 4. 2020 a který je zveřejněný na internetu;
 6. Sdělení, jakými úvahami se Vláda řídila při hodnocení podkladů pro schválení harmonogramu uvedeného výše v bodě 5) této žádosti.“

Z odpovědi:

„K usnesení vlády č. 194ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu neeviduje Úřad vlády oficiální podkladový dokument“.

Celou odpověď Úřadu vlády si přečtete zde:

%d bloggers like this: