Dnes jsme se prokousávali (opět) zákonem č. 258/2000 Sb., protože se na nás někdo obrátil anonymním dopisem s prosbou o pomoc kvůli možnému povinnému očkování příslušníků bezpečnostních sborů (ano, až sem jsme dospěli – lidé se musí bát se zeptat advokáta na názor) . A zjistili jsme jednu opravdu šokézní pravomoc, která je udělena úřednicím z KHS.

Radíme vám, raději si připravte porci kapra navíc, protože se klidně může stát, že u vašich dveří zazvoní úderná žena a bude se dožadovat vstupu, aby zkontrolovala, jak jste na tom se šířením nákazy. Když ji odmítnete, hrozí vám pokuta až 100 000,- Kč.

Jsme si vědomi toho, že KHS tuto svoji pravomoc (zatím) nevyužívají. Je ale docela děsivé vědět, že ji vůbec mají. Vězte tedy, že před státním terorem nejste v bezpečí ani za zamčenými dveřmi, byť by byly s tisící zámky. Opravdu nás zajímá, jestli je to třeba soudcům jedno, že jim hrozí dlouhodobý život pod Damoklovým mečem, a to kvůli obyčejné viróze se smrtností asi tak jako chřipka. Stát nemá mít podobnou šikanu občanů právo, leda by tu snad řádil plicní mor.

Právní úprava

Zákon o ochraně veřejného zdraví

§ 88 odst. 1

Pokud hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů a ke zjištění ohniska nákazy, k nařízení, provedení a kontrole protiepidemických opatření mohou zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví v mimořádných případech hodných zvláštního zřetele vstupovat do obydlí fyzických osob.

§ 88 odst. 3

V případech, ve kterých porušení povinnosti může mít za následek ohrožení života nebo zdraví, se kontrolovaná osoba považuje za informovanou o zahájení státního zdravotního dozoru předložením služebního průkazu povinné osobě. Té kontrolující předá i protokol o kontrole, vyhotovený na místě; toto předání má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě. Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Lhůta pro posouzení námitek vedoucím kontrolní skupiny nebo kontrolujícím činí 3 dny ode dne doručení námitek.

V bezpečí nejsou ani podnikatelé!

§ 88odst. 6

Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou při plnění dalších úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů, nejde-li o výkon státního zdravotního dozoru, oprávněni vstupovat na pozemky, do provozoven, staveb a dalších prostor, je-li to nezbytné k výkonu oprávnění, a dále jsou oprávněni

a) provádět měření a odebírat materiál a vzorky potřebné pro plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví; o provedeném odběru vzorků a měření pořizují protokol,

b) pořizovat obrazovou dokumentaci o zjištěných skutečnostech,

c) nahlížet do dokladů, dalších písemností a záznamů dat, činit si z nich kopie a výpisy a požadovat písemná nebo ústní vysvětlení,

d) v rozsahu nezbytném pro výkon zákonem stanovených oprávnění nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené poskytovatelem zdravotních služeb včetně zdravotnické dokumentace zaměstnanců vedené poskytovatelem pracovnělékařských služeb a činit si z ní kopie a výpisy.

§ 88 odst. 7

Osoba, které se plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví podle odstavce 6 týká, je povinna umožnit zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví vstup na pozemky, do provozoven, staveb a dalších prostor a vytvořit další podmínky pro plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví, zejména je povinna poskytnout součinnost odpovídající oprávněním zaměstnance orgánu ochrany veřejného zdraví podle odstavce 6.

A co vám hrozí, když nezvanou návštěvu z hygieny nepohostíte?

Jako občan, fyzická osoba, tím spácháte přestupek podle § 92k odst. 6 písm. d). Přestupek spočívá v tom, že neumožníte pověřenému zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví (tedy tomu, kdo má služební placku) v mimořádných případech vstup do obydlí ke zjištění, zda nehrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců nebo dalších živočichů, ke zjištění ohniska nákazy nebo k nařízení, provedení anebo kontrole protiepidemického opatření.

Za toto příšerné a společensky velmi nebezpečné jednání můžete být potrestání podle § 92k odst. 7 písm. c) pokutou ve výši 100. 000,- Kč.

Pokud jste podnikatel anebo zaměstnanec podnikatele, dopustíte se přestupku, když neumožníte úřednici vstup do prostor pro podnikání nebo na pozemky. Za to můžete být potrestaní pokutou podle § 92n odst. 1 písm. i), a to ve výši 100. 000,- Kč (§ 92n odst. 3 písm. c).

Dobrou chuť k štědrovečernímu hodování! Kéž soudcům z Ústavního soudu nezaskočí kapří kost a jsou ještě mnoho let šťastně a spokojeně mezi námi.

%d bloggers like this: