Úřad pro ochranu osobních údajů vystupoval ohledně koronaviru celkem zajímavě, na to, že je to obyčejný státní úřad. Teď vydal další stanovisko ke covidpasům.

Stanovisko ÚOOÚ dostupné zde.

Stanovisko ÚOOÚ začíná celkem slibně:

ÚOOÚ opakovaně zdůrazňuje, že prakticky všechny konkrétní kroky a návrhy vlády v boji proti COVID-19 vyžadují odpovědi na otázky, které si však vláda ani ex post nepokládá. Naléhavost detailního vyhodnocení navrhovaných opatření se stupňuje s rozsahem základních práv, která mohou být v souvislosti se zpracováním osobních údajů dotčena. Názorně problém vystupuje při obecnějších úvahách o plošném a systematickém využívání informací o zdravotním stavu k podmínění přístupu ke službám, k omezení svobody pohybu, svobody shromažďování a dalších práv, navíc často s hrozbou porušení zákazu diskriminace v úzkém právním smyslu, u něhož navíc není stanoven časový horizont…

Riziko dotčení celé řady základních práv prostřednictvím centrální evidence údajů o zdravotním stavu je – z definice – enormní. Nyní tedy nejen tím, že osobní údaje tohoto typu jsou shromažďovány, ale že jsou vytvářeny mechanismy, jakým způsobem tyto osobní údaje využívat jako prerekvizity pro realizaci dalších základních práv. Nemá tím být řečeno, že v zájmu ochrany veřejného zdraví je použití například nyní koncipovaných certifikátů právně či ústavně vyloučeno. Je tím míněno, že text návrhu zákona a důvodové zprávy musí podrobně závažnost těchto nároků reflektovat. Je zřejmé, že v krizových situacích epidemie je nutno kroky Parlamentu i vlády podřizovat časovým hlediskům. Neurčitý a mezerovitý text zákona však řešení krize neusnadní, neboť bezbřehé zmocnění bez odstupňovaných zákonných mezí přetěžuje orgány vydávající konkrétní opatření, jejichž akty pak nemohou z hlediska zákonnosti před soudem obstát.

Končí to ale blbě:

Tyto procedurální vady však nebrání tomu, aby byl návrh novely schválen jedním čtením. Nebylo by vhodné, aby vláda takto postupovala standardně, zvláště, když již řadu týdnů není nouzový stav, ale vzhledem k provázanosti s unijní úpravou je to akceptovatelné. Závěr zní, že zákon o covid pasech není v rozporu s právem EU ani ústavním pořádkem ČR.

Je evidentní, že Velký bratr nad námi definitivně převezme nadvládu. Masám to evidentně nevadí, možná jsou takové slepice, které nasadí tříleťákovi venku na ulici respirátorek (viděno dnes v centru Brna, měla jsem sto chutí tu „matku“ strčit pod šalinu, bylo mi z toho přidušeného odrostlého batolete doopravdy do pláče) dokonce i spokojené a šťastné, že se o ně někdo tak krásně stará. Stát už nejsou občané a moc už nepatří lidu a není vykonávaná pro lid. Kdo je ale stát a komu doopravdy slouží pohůnci ve Sněmovně, to netuším.

%d bloggers like this: