Moje milé drahé souputnice, moji milí drazí souputníci v těchto těžkých časech (anebo správně politicky korektně asi „moje milé drahé souputnictvo“), omlouvám se za atypickou prodlevu, která se snad již nebude opakovat. Byli jsme s dětmi na výletě v jednom pustém kraji, kde ani v dnešní době není signál mobilních operátorů. Novinky ze světa jsem se dozvídala jen, když jsme vyjeli do civilizace, ale nestíhala jsem na ně reagovat nebo jsem ani nevěděla, jak vlastně se ještě dá to všechno běsnění komentovat, nechce-li člověk užívat jen vulgarismy.

Dnes navečer jsme opět dorazili do našeho brněnského minibytu, který máme na dluh a kterého se hodláme zbavit a jít žít na venkov do polorozpadlého domku, kde by snad mohl časem být i kozí chlívek. Mysleli jsme si, že to poslední je spíš hec anebo hudba vzdálené budoucnosti, ale když jsem si dnes přečetla další ze skvělých článků advokátky Vladany Vališové (kdyby aspoň 1/10 advokátů dělal pro druhé to, co ona, byl by svět asi vážně samý slunce a duha), říkám si, že jsme apokalypse blíž, než si myslíme. David se na naší kratinké „dovolené“ začetl do Konce civilizace aneb Krásného nového světa a já jsem se snažila sama sebe přesvědčit, že zbývá aspon malinká jiskřička naděje.

Článek Vladany Vališové zde.

Jestli si říkáte, že mám moc černé myšlenky na to, že jsem pár dní nic nedělala, přečtěte si zmíněný článek také. Pak si řekneme. Jako tradičně si dovoluji úryvek:

Na program 111. schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena 7. července 2021, bylo jako bod č. 52 a bod č. 53 zařazeno první čtení novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a novely krizového zákona. Nejedná se o novely, které bychom měli jen tak přehlédnout. V ústavním zákoně o bezpečnosti se nově zavádí pojem stav nebezpečí, pro jehož vyhlášení postačí nižší intenzita ohrožení, jež však postačí k tomu, aby mohly být práva a svobody i tak omezovány. Nově lze vyhlášením stavu nebezpečí reagovat nejen na situaci, kdy jsou ohroženy životy, zdraví, majetkové hodnoty a životní prostředí, ale i vnitřní pořádek a bezpečnost. Vlastnické a užívací právo může být nově omezeno bez náhradyškoda se nehradí v příčinné souvislosti s krizovým opatřením, ale jen škoda vzniklá při činnosti orgánu provádějícího nařízená krizová opatření, sazby za přestupky jsou zvýšené… Vláda, jako předkladatel výše uvedených návrhů nezapomněla ve vztahu k obyvatelstvu zpřísňovat, avšak pozapomněla vyřešit otázku, nad jejíž závažností jsme během uplynulého roku mohli tak leda rozjímat – a to otázku kontroly rozhodování vlády v krizových situacích.

O téhle novele jsem už psala. Opravdu, ale opravdu nevěstí vůbec nic dobrého… z našeho krásného starého světě se zcela jistě a nikoli pomalu stává totalita. Užijte si léto, možná, že je naše poslední aspoň se zdáním svobody.

V současném znění zákona o bezpečnosti se v čl. 2 odst. 1 píše: „Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.“

Současně se ale pak v čl. 5 odst. 1 uvádí:  „Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.“

Podle mého názoru novela značně rozšiřuje možnosti, za kterých je možno vyhlásit stav nouze, když se nově v čl. 2 odst. 1 píše:

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky, vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

Značný rozsah ohrožení nám kamsi zmizel. Stačí už jen prosté ohrožení.

V čl. 5 odst. 1 uvádí: „Vláda může vyhlásit nouzový stav, jsou-li na celém území státu nebo jeho části ohroženy vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí, intenzita ohrožení dosahuje značného rozsahu, ohrožení není možné odvrátit běžnou činností orgánů a složek podle čl. 3 odst. 1 nebo orgánů územních samosprávných celků a k odvrácení ohrožení je nutné podstatným způsobem omezit práva a svobody.

Pod pojem „ohrožení životního prostředí“ se vejde rozhodně mnohem více zákoazů než pod pojem „případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií„.

O ohrožení životního prostředí mluví milion a jeden expert, nikdo nic nemusí dokazovat a stačí jen hloupě blábolit a naříkat, stejně jako u covidu.

Navíc kvůli tomuhle slavnému imaginárnímu ohrožení čekoholiv může být vyhlášen nejen stav nouze, ale i stav nebezpečí, což je úplná novinka: „Orgán vyššího územního samosprávného celku může vyhlásit stav nebezpečí, jsou-li na celém území vyššího územního samosprávného celku nebo jeho části ohroženy vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí, intenzita ohrožení dosahuje většího rozsahu, ohrožení je možné odvrátit jen zvýšeným úsilím při běžné činnosti orgánů a složek podle čl. 3 odst. 1 nebo orgánů územních samosprávných celků a k odvrácení ohrožení je nutné ve větším rozsahu omezit práva a svobody.“

V důvodové zprávě se píše (místo toho, že prší, si dosaďte, že neprší):

Po zimním tání se rozvodnil vodní tok regionálního významu do té míry, že jsou ohroženy zejména majetky osob většinou sestávající z rekreačních zařízení nalézajících se v záplavové oblasti. Byl aktivován integrovaný záchranný systém za účel předcházení a eliminaci případných následků (ochrana staveb, zpevnění a úpravy terénu, evakuace osob), kdy bylo orgánem krizového řízení zhodnoceno, že daná situace nepovede k větším dopadům v majetkové sféře ani k potenciálnímu ohrožení života či zdraví většího počtu osob, ohrožení nebude vyžadovat intenzivní nebo dlouhodobé provádění záchranných nebo likvidačních prací na zasaženém území a práva a svobody není třeba omezit nad míru potřebou k provedení zásahu složek integrovaného systému (k omezení dochází toliko ve smyslu jiných právních předpisů než ústavního zákona o bezpečnosti státu).

V průběhu zásahu se zhoršila meteorologická předpověď, podle které má v předmětném povodí vodního toku intenzivně pršet, a povodeň je tak způsobilá zasáhnout větší oblast v které se nachází i okresní město, v jehož zastavěném území jsou průmyslové provozy s nebezpečnými látkami. Orgánem krizového řízení bylo zhodnoceno, že situaci nelze v případě naplnění předpovědi zvládnout prostřednictvím činnosti integrovaného záchranného systému, jsou ohroženy majetky osob nezbytné k zajištění primárních potřeb společnosti (objekty určené k trvalému obývání, provozy, školy, zdravotnická zařízení atd.), intenzita ohrožení může exponenciálně narůst v důsledku zaplavení průmyslových provozů, a je tak třeba omezit práva a svobody osob ve větším rozsahu (preventivní evakuace sídlištních komplexů v záplavové zóně, systematické nařizování pracovní povinnosti odborníků z řad civilního sektoru a věcné pomoci v podobě speciální techniky a materiálů). Orgán krizového řízení vyhlásí stav nebezpečí na ohrožením dotčeném území včetně krizových opatření preventivního rázu majících eliminovat nebo zmírnit ohrožení (opatření vedoucích k posílení činnosti integrovaného záchranného systému, omezení volného pohybu osob). Krizová opatření jsou průběžně revidována podle vývoje situace.

Intenzivně prší a oproti původnímu předpokladu déšť nemá ustávat, personální a materiální kapacity integrovaného systému jsou i přes posílení téměř vyčerpány a situaci nelze zvládnout bez rozsáhlé a všeobecné pomoci civilního sektoru, zásah ztěžuje zaplavení klíčových přístupových cest, bezprostředně hrozí protržení mobilních hrází zřízených k ochraně průmyslových provozů, je nezbytné provedení evakuace dalších osob. Orgán krizového řízení vyhlásí na ohrožením bezprostředně dotčeném území nouzový stav včetně krizových opatření, kterými jsou okamžitě ve snaze o zmírnění ohrožení podstatně omezeny práva a svobody (okamžitá odstávka a evakuace průmyslových provozů, uzavření běžných provozů, zákaz volného pohybu osob atd.). Současně je vyhlášen stav nebezpečí (minimálně) na území, které bezprostřední přiléhá k území postiženému povodní a území, které se nachází níže po proudu vodního toku a vyhlášeny krizová opatření preventivního charakteru a opatření vedoucí ke zmírnění následků ohrožení na postihnutelném území.

Nadále intenzivně prší a oblast deště se rozšiřuje i na povodí okolních vodních toků, situace má potenciál přímo (bezprostředním ohrožením) nebo nepřímo (následky ohrožení v zasažené oblasti) dopadnout zásadně do fungování společnosti na regionální či státní úrovni. Orgán krizového řízení vyhlašuje nouzový stav pro celé území státu s mírou krizových opatření v jednotlivých oblastech odpovídající ohrožení.     

Ještě zajímavější je část důvodovky věnovaná kybernetickému útoku:

Lotyšsko čelí výskytu počítačového viru, který vyřazuje z provozu určité relativně nahodilé části civilního sektoru. Je aktivován integrovaný záchranný systém za účelem ověření a posílení zejména kybernetické ochrany subjektů kritické infrastruktury České republiky.

Počítačový vir se relativně nahodile v krátké době (řády hodin) objevuje v počítačových systémech dalších evropských zemí včetně České republiky. Podle zpráv Lotyšska je vir způsobilý obejít standardní produkty v oblasti antivirové ochrany v civilním sektoru a krátkodobě vyřazuje z provozu i subjekty kritické infrastruktury (vir např. narušil zdravotnický systém a systém řízení dopravy, v důsledku čehož se množí počet úmrtí účastníků dopravních nehod). Orgán krizového řízení vyhlašuje s ohledem na zdroj ohrožení a potenciál šíření viru stav nebezpečí pro celé území státu. Civilnímu sektoru je neprodleně nařízeno prověřit stav počítačových systémů a podle zhodnocení se tento odpojuje od dalších doposud nezasažených systémů (je nařízena systematická pracovní povinnost z řad odborníků v civilním sektoru).

Vir se dál šíří po celé Evropě. Pobaltské státy potvrzují, že šíření počítačového viru není nahodilé a objevující se i doprovodné systematické kybernetické útoky na subjekty kritické infrastruktury, které jsou vyřazovány z provozu bez předpokladu brzkého obnovení jejich funkčnosti. Na území těchto států dochází k rozsáhlým výpadkům energií. Orgán krizového řízení vyhlašuje nouzový stav pro celé území státu, kdy ohrožení má potenciál zásadně dopadnout na chod celé společnosti. 

Evidentně už nám bude pro omezení lidí stačit jen jakási hrozba. To je blbé, protože lidskému životu a planetě neustále něco hrozí…

%d bloggers like this: