S velkou pomocí Lenky Tarabové z Občanské neposlušnosti jsme vypracovali prohlášení zákonných zástupců dítěte, které můžete předat škole. Prohlášení se týká úkonů, které dítěti v souvislosti s koronavirovými opatřeními ministerstva či krajských hygienických stanic hrozí.

V PŘÍPADĚ, ŽE OPATŘENÍ PORUŠÍ NEZLETILÉ DÍTĚ, JE OTÁZKOU, ZDA ODPOVÍDAJÍ RODIČE. V PŘÍPADĚ NEPROVEDENÍ POVINNÉHO OČKOVÁNÍ TO ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ PŘÍMO STANOVÍ. V PŘÍPADĚ PORUŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ ALE ODPOVĚDNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ V ZÁKONĚ NENÍ. DOMNÍVÁME SE PROTO, ŽE ZA DÍTĚ BEZ ROUŠKY RODIČE NEODPOVÍDAJÍ. NEMŮŽEME ALE ZARUČIT, JAK BUDOU V DNEŠNÍ PODIVNÉ DOBĚ ROZHODOVAT SOUDY, KTERÉ SE ZATÍM ZA PRÁVA OBČANŮ NEPOSTAVILY.

NEZAPOMEŇTE, ŽE ZA NEDODRŽOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ HROZÍ VELMI VYSOKÉ POKUTY.

PROHLÁŠENÍ K VÝKONU RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI V RÁMCI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ROK 2020/2021

Já, …………………………………………………, trvalým pobytem….………………………. jako zákonný zástupce svého syna/dcery ………………………………………. bydlištěm:……………………………………………. , datum narození………………………………………

nedovoluji

v době školní docházky bez mého výslovného svolení provádění následujících úkonů ve vztahu k mému synovi/dceři:

  • Desinfekci rukou jiným přípravkem, než klasickým mýdlem a vodou

Dítě automaticky dodržuje základní hygienická pravidla těsně před odjezdem do školy a následně po příchodu do třídy (a taktéž v průběhu dne). Jiné přípravky dceři poškozují pokožku a způsobují nepříjemné puchýře, loupání a vysychání kůže.

  • Měření teploty a provádění zdravotnických úkonů

Pro měření ve škole nevidím důvod, je-li prováděno nezdravotnickým personálem, nekalibrovaným teploměrem a bez příznaků nemoci. Měření teploty je osobním údajem o zdravotním stavu dítěte a podléhá zvláštnímu režimu zpracování podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Zejména si proto nepřeji, aby byla teplota měřena tak, aby mohl kdokoli další, kdo by byl tomuto měření přítomen (např. jiní žáci ve frontě nebo zaměstnanci školy) znát tento údaj.

Odmítám veškeré zdravotnické úkony na mém dítěti s výjimkou život zachraňujících, prováděných bez mé přítomnosti nebo písemného souhlasu.

  • Provedení izolace dítěte, které projevuje známky respiračního nebo jiného onemocnění tak, aby kdokoli třetí znal zdravotní stav dítěte

Zdravotní stav dítěte je speciálně chráněným osobním údajem. Vzhledem k tomu, že v důsledku nekompetentního vystupování představitelů státu, krajských hygienických stanic, lékařů a médií panuje ve společnosti značná míra hysterie, hrozí dítěti ostrakizování z důvodu spočívajících v jeho zdravotním stavu. Proto nedovoluji, aby bylo s dítětem nakládáno tak, aby třetí osoby mohly seznat informace o jeho zdravotním stavu a dále je šířit.

  • Odběr tělních tekutin za účelem provádění jakýchkoli laboratorních vyšetření

Zde výslovně zakazuji, aby mé dceři byl proveden PCR či jiný test (sliny, výtěr z nosu, krev, moč), a to i v případě, že nastane situace, kdy dítě začne projevovat známky infekce. Tyto úkony v případě potřeby budou provedeny pouze v případě mého souhlasu a v mé přítomnosti.

  • Nošení roušky

Mé dítě není psychicky, mentálně ani duševně schopno nosit roušku, respirátor, ani jinak zahalenou tvář. Uplatňuji silně pociťovanou výhradu svědomí k dodržování mimořádného opatření ať již krajské hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví, neboť se domnívám, že je zásadní společenskou normou a esenciální podmínkou spolužití v našem kulturním kontextu mít tvář odhalenou a požaduji, aby moje dítě bylo tímto způsobem vedeno a vychováváno. Druhá moje výhrada je zdravotní, neboť zakrývání dýchacích cest a následné vydechnutí a vdechnutí oxidu uhličitého a dusíku navíc dítěti způsobuje motání hlavy, omdlévání a celkově vede ke zhoršenému zdravotnímu stavu, což jako zákonný zástupce, který velmi dbá na zdravotní stav svého dítěte od jeho narození, nesu velmi těžce a mé svědomí nedovolí připustit, aby dítě tyto látky opětovně vdechovalo a aby používalo necertifikovanou osobní ochrannou pomůcku, která na rozdíl od osobních ochranných pracovních pomůcek ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce nemusí podléhat žádným atestacím.

Jestliže bude povinnost nosit roušku vyplývat z aktuálně účinného mimořádného opatření, prosím, předejte v případě šetření příslušným orgánům toto moje prohlášení tak, aby škola nenesla odpovědnost.

Jestliže by byla povinnost nosit roušku či měřit teplotu nebo jinak zasahovat do mých rodičovských práv uložena rozhodnutím ředitele, žádám aby škola převzala písemně odpovědnost za jakékoli negativní následky.

V ………………………… dne:………………..

Podpis zákonného zástupce:……………………………………..

Převzal za školu: ……………………………………………………..

Dne:……………………………………………..

%d bloggers like this: