Zaráží mne (a nejen mne), proč Vojtěch usilovně zamlžuje situaci ohledně možnosti nařízení očkování proti nejhorší nemoci všech dob. Není pravda, že by byla třeba změna zákona, postačí obyčejná novelizace vyhlášky a nebo dokonce pouhé vydání mimořádného opatření!

Zdroj: Novinky.cz

Základní právní úprava je obsažena v zákoně č. 258/2000 Sb., o cohraně veřejného zdraví (základní norma každého správného zdravotního fašisty):

§ 45 odst. 1: „K ochraně před vznikem, šířením a k omezení výskytu infekčních onemocnění spolupracují poskytovatelé zdravotních služeb s orgány ochrany veřejného zdraví a provádějí opatření stanovená tímto zákonem nebo na základě zákona příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Náklady spojené s takovou činností, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, hradí stát v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, prostřednictvím správního orgánu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.“

§ 45 odst. 2: „Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni zajistit a provést pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony, popřípadě pasivní imunizaci fyzických osob, které mají v péči, [například podáním dalších imunobiologických přípravků] v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.

Dále je pak důležitý § 46 odst. 1:

Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky, a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů, jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování. Pravidelná očkování se provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění, s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro kontrolu nemocí. Prováděcím právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.

Zákon o ochraně veřejného zdraví zcela jasně řeší i protilátky a jejich zjišťování:

§ 46 odst. 2: Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti). Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (kontraindikace). O těchto skutečnostech poskytovatel zdravotních služeb uvedený v § 47a vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace.

Ještě si řekněme více k rozdělení očkování podle „očkovací vyhlášky“ č. 537/2006 Sb.:

§ 2

Členění očkování

(1) Očkování proti infekčním nemocem se člení na

a) pravidelné očkování proti tuberkulóze, proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proti pneumokokovým nákazám a proti virové hepatitidě B,

b) zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B a proti vzteklině,

c) mimořádné očkování, kterým se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích,

d) očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony, a to proti tetanu a proti vzteklině, a

e) očkování, provedené na žádost fyzické osoby, která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka.

(2) V případech stanovených touto vyhláškou se pravidelné očkování provádí jako

a) základní očkování, při kterém se podává jedna nebo více dávek očkovací látky potřebných k dosažení specifické odolnosti proti dané infekci, a

b) přeočkování, při kterém se podává obvykle jedna dávka očkovací látky, která opětovně navodí požadovaný stav odolnosti proti dané infekci.

Jak vidíte, stačí do vyhlášky doplnit covid do pravidelných očkování, nebo vydat neodůvodněné nablblé opatření, za jehož porušení je pokuta 3 míče, a je to. Proč se tomu tedy vláda brání, je-li to nejúžasnější a jediné řešení (což je samozřejmě pakárna, ale pro jednou tuto hypotézu můžeme přijmout). Vzhledem k tomu, že Vojtěch zcela evidentně záměrně lže, je nutné, aby si lidé v totalitním státě, jakým ČR už pár měsíců je, kladli otázku, proč a jak jim to může uškodit. Myslím si, že je docela možné (není to z mé hlavy), že se chystá komplexní novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která naváže na předchozí snahy změnit tento zákon tak, aby neočkovaným skutečně a citelně ublížil. Je totiž třeba buď:

  • dát do zákona skutečně tvrdé pokuty za nenaočkování se (dosud je to pokuta s horní hranicí směšných 10. 000,-)
  • dát do zákona další tresty jako je zákaz volného pohybu na nejrůznějších místech bez očkování, a to buď jen proti covidu a nějakým debilním odůvodněním, na které jsme si „zvykli“ u opatření, nebo proti všem nemocem, čímž by se Prymula konečně vypořádal po letech lítých soubojů s neočkovacími rodiči.

Jiné vysvětlení neexistuje (nějaká obava z voleb, to se mi fakt nezdá). Povinné očkování lze nařídit policistům, hasičům, armádě, zdravotníkům celkem snadno už podle stávající právní úpravy, přičemž tyto skupiny lidí bez očkování nebudou smět pracovat. Nám ostatním obyčejným smrtelníkům může být očkování na covid nařízeno povinně klidně od zítřka skrze mimořádné opatření. Proč tedy Vojtěch říká, že to nelze? Myslím, že bychom se měli minimálně cítit znepokojeně.

%d bloggers like this: