Ukazuje se, že jedním z hlavních problémů při zdolávání koronaviru je pro každého jednotlivce hlavně zbytečný tuk na těle. Obezita s sebou nese mnoho komplikací a zhoršuje průběh nemoci Covid. Dokládají to četné studie. Jak se státy do budoucna posatví k tomu, že na rozdíl od koronaviru lze skutečně obezitu označit za pandemii dnešní doby?

Z Akčního plánu proti obezitě, který má ČR zpracovaný na roky 2015-2020 vyplývá, že nás výdaje za obezitu stojí ročně spoustu peněz:

„S ohledem na výše zmíněné množství faktorů, které je třeba brát v úvahu, je přesná kalkulace souvisejících nákladů obtížná. Proto jsou často využívány různé modely, které by přiblížily skutečný stav. Při velmi zjednodušeném předpokladu, že náklady na léčebnou péči zhruba odpovídají rozložení příčin úmrtí a při kalkulaci, že správnou výživou a prevencí obezity je podle WHO možné předejít až 80 % srdečně cévních onemocnění a až 30 % nádorových onemocnění, to představuje v ČR až 132 miliard Kč preventabilních nákladů ročně, z veřejných prostředků (85% celkových) pak 112 miliard ročně. Pokud by se reálně dokázalo snížit do roku 2020 komplikace obezity o 10 %, pak by to znamenalo úsporu až 11,2 miliard ročně přímých nákladů na zdravotnictví v roce 2020 oproti stávajícímu stavu. Navíc náklady na sociální zabezpečení obézních nemocných s komplikacemi tvoří podle mezinárodních analýz dvojnásobek vynaložených nákladů na zdravotnictví. Šlo by tak o celkovou úsporu kolem 30 miliard Kč ročně. Naopak, nepodaří-li se primární prevencí a správnou výživou ovlivnit výskyt obezity a její prevalence vzroste do roku 2030 v ČR na 35 % dospělé populace, jak to odhaduje WHO za předpokladu, že nebudou přijata a realizována účinná intervenční opatření, pak roční náklady pouze na léčbu chronických neinfekčních onemocnění v roce 2030 stoupnou na 1.5 násobek výdajů současných, tj. na celkových 350 miliard Kč ročně a náklady na sociální péči dosáhnou sumy 700 miliard.“

Jsme zvědaví, co bude stát dělat s touto epidemií a jejími následky.

%d bloggers like this: