Dne 18. března 2020 se náš Senát projevil jako bojovník. Oceňujeme, že jako první instituce pojmenoval přesně a bez příkras to, co právě teď na národu páchá Babiš a jeho pohůnci v čele s Prymulou. Děkujeme tímto a těšíme se, kdy se v této neuvěřitelné době ozvou další významné instituce a lidé a vyjádří se k bezprecedentní situaci.

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 12. FUNKČNÍ OBDOBÍ
324. USNESENÍ SENÁTU

ze 17. schůze, konané dne 18. března 2020

k aktuální situaci v České republice v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Senát

I. konstatuje, že

1) krize související s pandemií koronaviru je vážná a bude mít dalekosáhlé ekonomické a sociální dopady na celou společnost;
2) vláda nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí situace, podcenila komunikaci a tím podryla důvěru v instituce státu a v jejich schopnost obstát v náročných
situacích;
3) předseda vlády ČR oddaloval nasazení zákonných standardních mechanismů krizového řízení a nepostupoval v souladu s právním řádem ČR, zejména se
zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení tím, že včas neaktivoval ústřední krizový štáb;

II. oceňuje

1) obětavou práci všech zdravotníků, pracovníků složek integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil, samosprávy a všech, kteří jsou v první linii boje s pandemií koronaviru a nesou největší riziko nákazy;
2) solidaritu mezi občany, jejich obětavost a ochotu vzájemně si pomáhat v těžkých situacích;
3) zodpovědný přístup občanů k bezpečnostním opatřením v zájmu snížení rizika pandemie koronaviru;

III. vyzývá vládu, aby

1) postupovala v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a dále aby zřídila systém celostátní strategické krizové komunikace;
2) v zájmu bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví bez prodlení poskytovala občanům úplné a pravdivé informace;
3) neprodleně zajistila občanům ochranné prostředky a dostupné testování pro potřebné, umožnila mobilizovat dobrovolníky, české firmy, aktéry občanské
společnosti a vytvořila podmínky pro všechny, kdo chtějí nabídnout pomoc;
4) koordinovala s členskými zeměmi a s institucemi Evropské Unie postup proti šíření nákazy v rámci EU a podporovala opatření, která zmírní hospodářské dopady této pandemie.

IV. pověřuje předsedu Senátu Parlamentu ČR, aby s přijatým usnesením seznámil předsedu vlády České republiky.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda Senátu

Miroslav Balatka v. r.
ověřovatel Senátu

%d bloggers like this: