Krizové opatření týkající se maloobchodu a služeb zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Ptáte se nás na to, jestli je v pořádku, aby živnostníci chodili k zákazníkům domů nebo do kanceláře a aby například poskytovali kadeřnické, masérské nebo pedikérské služby nebo třeba ostříhali pudla. Pokusíme se na tuto otázku odpovědět.

Krizovým opatřením se také zakazuje pochůzkový a podomní prodej. Nechápu, proč není definováno, co se tím myslí. Evidentně nedává smysl (z hlediska potírání epidemie, aby mohly třeba kadeřnice chodit po bytech nebo ke kadeřnici domů kdekdo, když v provozovně lidi být nesmí ani po jednom zákazníkovi. Chtěla vláda zakázat to, aby lidé chodili k sobě domů?

Živnostenský zákon a provozovna

Předně je třeba říci, že podnikatel vůbec provozovnu nepotřebuje. Může podnikat i bez ní a existuje možnost fungovat například jako mobilní kadeřník nebo masér či pedikérka. Pokud provozovnu máte, vztahuje se na její provoz zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Ten definuje provozovnu v § 17 odst. 1 následovně: Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.

Podle § 17 odst. 3 může být živnost provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání.

Podle komentáře je provozovnou prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. U živnosti jde tedy o jakýkoliv prostor sloužící nějaké činnosti, jež je součástí provozování živnosti.

Pokud tedy provozovnu vůbec nemáte, pak se na vás omezení z krizového opatření vůbec nevztahuje a fungujete normálně dál. Pokud provozovnu máte, je otázkou, jestli musíte živnost provozovat jen v této provozovně nebo se přizpůsobit podmínkám a pracovat kdekoli jinde, třeba u zákazníka doma. Podle našeho názoru to je obecně dovoleno je, ovšem je nutné dbát na to, aby živnostník neporušil svoje povinnosti podle živnostenského zákona a při masírování nebo pedikúře či stříhání vlasů dbal na dodržení pravidel pro tzv. činnosti epidemiologicky závažné.

Činnost epidemiologicky závažná

Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví jsou některé činnosti tzv. epidemiologicky závažné a jejich provozovatelé mají řadu povinností. Podle § 19 odst. 1 se za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb, výroba potravin, zpracování potravin, uvádění potravin na trh, výroba kosmetických přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.

Povinnosti mj. kadeřnic jsou stanoveny zejm. v § 21 zákona o ochraně veřejného zdraví. Mj. musí být zpracován provozní řád.

Ne každá kadeřnice v něm má uvedeno, za jakých podmínek poskytuje služby mimo provozovnu. Provozní řád není možno měnit jen tak, změny musí být předloženy ke schválení KHS.

Podle § 92m zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví se kadeřnice dopustí přestupku tím, že vykonává činnost, k níž je třeba vypracovat provozní řád nebo jeho změnu, bez takového provozního řádu schváleného příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Za přestupek lze uložit pokutu až do 1 000 000,- Kč.

Zakázaný podomní a pochůzkový prodej

Je otázkou, zda služby do domu nespadají pod podomní a pochůzkový prodej zboží a služeb, nebo se tyto týkají jen nevyžádaných (neobjednaných služeb).

V žádném právním předpisu jsme nenašli definici pochůzkového a podomního prodeje. Když se podíváme na nařízení jednotlivých obcí a měst, vidíme např., že jsou pod oněmi pojmy myšleny následující činnosti (zde z webu Mnichova Hradiště):

Podomní prodej = prodej zboží nebo služeb formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzické osoby nebo sídle či provozovně právnické osoby nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby. Např. nabízení levnějších energií, pojištění apod.

Pochůzkový prodej = nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného, neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsné pulty, zavazadla, tašky apod.) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemisťuje nebo stojí na místě. Např. prodej kosmetiky.

Město Brno má podomní a pochůzkový prodej definován následovně:

Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech. Pochůzkový prodej je uskutečňován zejména bez prodejního zařízení.

Podomním prodejem – prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa1) , zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.

Důležité je také všechny upozornit, že mnoho samospráv zakázalo podomní a pochůzkový prodej, přičemž některé daly právě masérské služby, kadeřnictví nebo třeba pedikúru do povolených výjimek (což je zvláštní, protože nikdo asi nebude nabízet kadeřnické služby po bytech nevyžádaně, takže výjimka není ani zapotřebí). Je potřeba se podívat na tyto předpisy.

Podomním a pochůzkovým prodejem zboží a služeb je nejspíše pouze prodej bez předchozí objednávky. Proto je možné, aby kadeřnice či masérky nebo holiči pro psy chodili po bytech a poskytovali služby. Je to ujeté, nedává to smysl, mnohdy je to z epidemiologického hlediska horší než poskytování služeb v salonech, ale co je dnes rozumné. Nic.

Kadeřnice a další si ale musí dát pozor na provozní řád. Pokuta je značná.

%d bloggers like this: