Krizové opatření týkající se maloobchodu a služeb zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Ptáte se nás na to, jestli je v pořádku, aby živnostníci chodili k zákazníkům domů nebo do kanceláře a aby například poskytovali kadeřnické, masérské nebo pedikérské služby nebo třeba ostříhali pudla. Pokusíme se na tuto otázku odpovědět.

Krizovým opatřením se také zakazuje pochůzkový a podomní prodej.

Živnostenský zákon a provozovna

Předně je třeba říci, že podnikatel vůbec provozovnu nepotřebuje. Může podnikat i bez ní a existuje možnost fungovat například jako mobilní kadeřník nebo masér či pedikérka. Pokud provozovnu máte, vztahuje se na její provoz zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Ten definuje provozovnu v § 17 odst. 1 následovně: Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.

Podle § 17 odst. 3 může být živnost provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání.

Podle komentáře je provozovnou prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. U živnosti jde tedy o jakýkoliv prostor sloužící nějaké činnosti, jež je součástí provozování živnosti.

Pokud tedy provozovnu vůbec nemáte, pak se na vás omezení z krizového opatření vůbec nevztahuje a fungujete normálně dál. Pokud provozovnu máte, je otázkou, jestli musíte živnost provozovat jen v této provozovně nebo se přizpůsobit podmínkám a pracovat kdekoli jinde, třeba u zákazníka doma. Podle našeho názoru to je obecně dovoleno je, ovšem je nutné dbát na to, aby živnostník neporušil svoje povinnosti podle živnostenského zákona a při masírování nebo pedikúře či stříhání vlasů dbal na dodržení pravidel pro tzv. činnosti epidemiologicky závažné.

Činnost epidemiologicky závažná

Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví jsou některé činnosti tzv. epidemiologicky závažné a jejich provozovatelé mají řadu povinností. Podle § 19 odst. 1 se za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb, výroba potravin, zpracování potravin, uvádění potravin na trh, výroba kosmetických přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže.

Tyto povinnosti jsou stanoveny zejm. v § 21 zákona o ochraně veřejného zdraví. Mj. musí mít živnostník zpracován provozní řád pro provozování služeb mimo provozovnu.

Zakázaný podomní a pochůzkový prodej

Je otázkou, zda služby do domu nespadají pod podomní a pochůzkový prodej zboží a služeb. V žádném právním předpisu jsme nenašli definici pochůzkového a podomního prodeje. Když se podíváme na vyhlášky jednotlivých obcí a měst, vidíme např., že jsou pod oněmi pojmy myšleny následující činnosti (zde z webu Mnichova Hradiště):

Podomní prodej = prodej zboží nebo služeb formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzické osoby nebo sídle či provozovně právnické osoby nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby. Např. nabízení levnějších energií, pojištění apod.

Pochůzkový prodej = nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného, neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsné pulty, zavazadla, tašky apod.) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemisťuje nebo stojí na místě. Např. prodej kosmetiky.

Podle našeho názoru sem spadá nabízení služeb doma. Důležité je také všechny upozornit, že mnoho samospráv zakázalo podomní a pochůzkový prodej, přičemž některé daly právě masérské služby, kadeřnictví nebo třeba pedikúru do povolených výjimek.

Závěr: služby se doma poskytovat nesmějí

Bohužel jsme na základě výše uvedeného dospěli k závěru, že bychom nemohli odpovědně doporučit klientům, aby provozovali služby tak, že chodí za klienty s nůžkami, fénem nebo masérským stolem. Z hlediska práva je to nyní v rozporu s krizovým opatřením.

Jiná věc je, že stát nemá způsob, jak živnostníky potrestat za přestupek spočívající v porušení krizového zákona. Ve hře je ale novela krizového zákona.

Více zde a pak také zde.

Zajímavý odborný článek o ukládání pokut z krizového zákona zde.

Důležité je dbát na to, jak má která obec či město zpracován tzv. tržní řád a jestli není podomní prodej služeb celkově zakázán.

Na závěr si dovolím jen osobní názor: je otřesné, že stát fakticky nutí lidi k ilegální činnosti, jestliže jim dlouhodobě brání se živit poctivou prací. Mnozí budou poskytovat služby „na černo“, protože zkrátka nemají jinou možnost a vystavení účtenky a odvedení daně by znamenalo jen hrozbu postihu. Bravo vládo!

%d bloggers like this: