Slovenská Komisárka pre deti je jedna z mála, která pracuje tak, jak má. O to víc mne mrzí, že u nás není vůbec žádná státní instituce, která by se tak bila za práva těch malých „toxických odpadů.“ Psali jsme již o jejím postoji k testování a omezování školní docházky. Vzhledem k tomu, že na její apely asi všichni politikové kašlou, stejně jako u nás, sepsala výzvu předsedovi vlády. Přečtěte si ji prosím pečlivě. Jestli tento blog navštěvují nějací soudci nebo jejich asistenti – vy čtěte prosím aspoň 3x a pozorně. Zvlášť nemáte-li děti a v důsledku toho absolutně nechápete, o co jde. Děkuji.

Dovoluji si výzvu slovenské Komisárky pre deti zkopírovat na náš blog.

Otvorený list predsedovi vlády SR v súvislosti s prístupom ku vzdelaniu detí počas pandémie ochorenia COVID-19

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

opakovane sa na Vás obraciam pretože so znepokojením sledujem obsah a formu prijímaných opatrení z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Jednou z hlavných úloh komisárky pre deti (ďalej len „komisárka“) je podieľať sa na ochrane práv detí podporou a presadzovaním práv priznaných dieťaťu medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „práva dieťaťa“). Zároveň ako nezávislý orgán, vykonávajúci svoju pôsobnosť oddelene od iných orgánov zameraných na ochranu práv detí sledujem všetky prijímané opatrenia  z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a neviem identifikovať snahu aby Vami prijímané opatrenia v čo najmenšej miere negatívne vplývali na práva dieťaťa v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Dňa 7. decembra 2020 som preto iniciovala okrúhly stôl zameraný na zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu pre deti počas pandémie ochorenia COVID-19. Stretnutia  sa zúčastnili zástupcovia Slovenského národného strediska pre ľudské práva, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“).  Všetci vyššie uvedení účastníci boli oslovení cielene ako organizácie zamerané na podporu, presadzovanie a monitoring ľudských práv a ZMOS  ako   najväčší zástupca zriaďovateľov škôl.

Názory na dôležitosť zabezpečenia prístupu ku vzdelaniu ako jedného z najdôležitejších práv dieťaťa boli u všetkých zúčastnených identické. Na základe spoločnej zhody je potrebné zabezpečiť vzdelávanie pre všetky deti prezenčnou formou výučby   a dlhodobú dištančnú formu výučby nikto zo zúčastnených nepovažuje za vhodnú. Opakovane bolo zdôraznené nebezpečenstvo a ohrozenie detí formou virtuálnych útokov v súvislosti so sexuálnym zneužívaním a inými formami násilia a alarmujúci rast domáceho násilia.  Nezanedbateľné je zhoršovanie sa duševného zdravia u detí.

Na Slovensku je aktuálne viac ako 5300 materských škôl, základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl, je preto nepredstaviteľné aby na všetkých uvedených školách bola realizovaná akákoľvek forma opakovaného testovania. Jednoznačná zhoda bola vyjadrená všetkými zúčastnenými, že testovanie nemôže byť vnímané ako intervenčná metóda ale len ako nástroj na získavanie dát, na základe ktorých by mali byť prijímané intervencie predovšetkým na lokálnej úrovni a nie celoplošne.

Chcela by som preto ako komisárka pre deti zdôrazniť nasledovné riziká spojené s prijatými opatreniami. Riziká vyplývajú predovšetkým z toho  či sa:

 • dôsledne posudzujú vplyvy prijatých opatrení na práva dieťaťa z dlhodobého a krátkodobého hľadiska,
 • obmedzeným vstupom do vzdelávacích zariadení naplnia všetky ciele bezplatného, kvalitného a inkluzívneho vzdelávania,
 • nezhorší duševné zdravie detí v dôsledku ťažkostí s prístupom k vhodnej výuky, starostlivosti, podpore a prevencii,
 • nezvýši riziko neodhalenia rôznych krízových situácií, pričom deťom nebude poskytnutá potrebná a vhodná forma podpory, pomoci  a ochrany,
 • naplní plnohodnotné vzdelávanie, najmä v prípadoch, kedy bola zmenená povinná prezenčná školská dochádzka na dištančnú (online) formu výuky,
 • neodopiera deťom právo na rozvíjanie svojich schopností a záujmov v školských kluboch, záujmových krúžkoch a podobných zariadeniach,
 • izolovaním detí úplne nestráca živý kontakt so spolužiakmi, kamarátmi a  s rodinnými príslušníkmi,
 • zohľadňujú potreby detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami,
 • deťom neodopiera právo na rozvíjanie duševných a fyzických schopností. Izoláciou strácajú sociálne zručnosti, ktoré je možné rozvíjať len živými kontaktmi s ľuďmi.

Prijatie všetkých rozhodnutí zameraných na obnovenie prezenčnej formy výuky detí na území Slovenskej republiky musí byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. Výnimku zo zákazu diskriminácie a segregácie nepripúšťa ani Dohovor o právach dieťaťa ani zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ani zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je preto neprípustné aby argumentom pri rozdielnom zaobchádzaní medzi žiakmi a žiačkami na rozdielnych stupňoch základných a stredných škôl bola ochrana verejného zdravia.

V zmysle § 4 zákona č.176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutí je neoddeliteľnou súčasťou prijímania opatrení vo vzťahu ku prístupu ku vzdelaniu a vo vzťahu k deťom vyhodnotenie nasledovných kľúčových oblastí.

 • Zabezpečiť, aby sa pri opatreniach prijatých v dôsledku pandémie dodržiavali práva dieťaťa v súlade s ústavným právom na vzdelanie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 • Prijať opatrenia vlády Slovenskej republiky, ktoré  zlepšia prístup všetkých detí k bezplatnému, kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu a budú viesť k obnove prezenčnej formy výučby.
 • Zabezpečiť, aby sa pred prijatím rozhodnutí o opatreniach týkajúcich sa pandémie ochorenia COVID-19 vykonali komplexné hodnotenia vplyvu na práva dieťaťa na všetkých úrovniach (národnej, regionálnej a miestnej).
 • Presne definovať kritériá pre identifikáciu škôl, na ktorých sa obnoví prezenčná forma výučby.
 • Presne a prehľadne vymedziť opatrenia, ktoré prijíma vláda na zabezpečenie systému podpory a ochrany detí na celom území Slovenska, a to aj počas pandémie ochorenia COVID-19.
 • Zabezpečiť doklad o bezinfekčnosti dieťaťa ošetrujúcim lekárom dieťaťa prvého kontaktu; zároveň zabezpečiť bezplatné dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre tento účel každému detskému lekárovi prvého kontaktu.
 • Vydať pokyn školám a školským zariadeniam na povolenie vstupu dieťaťa, jeho zákonného zástupcu alebo asistenta alebo osobného asistenta do školy alebo školského zariadenia v prípade ak sa preukáže dokladom o bezinfekčnosti.
 • Rešpektovať ustanovenie §4 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý dovoľuje vykonať test na ochorenie COVID-19 na maloletých deťoch výlučne na základe informovaného písomného súhlasu zákonných zástupcov dieťaťa.
 • Umožniť všetkým deťom – žiakom základných škôl bez rozdielu uplatňovať ich právo na všestranný vývin formou otvorenia školských zariadení a prístupu všetkých detí k nim.
 • Presne a prehľadne definovať opatrenia, ktoré prijíma vláda na zabezpečenie čo najmenšieho vplyvu finančnej krízy  spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19  na práva detí na celoštátnej úrovni.

S úctou

Ing. Viera Tomanová, PhD.

komisárka pre deti

%d bloggers like this: