Nemyslím si, že by soudci NSS (a stejně tak Ústavního soudu, ale to budeme řešit až časem), kteří jsou očkovaní, rozhodovali tak, jak se rozhodovat má – nestranně. Proto je v jedné z nejnovějších „žalob“ podána námitka podjatosti proti očkovaným členům senátu.

V námitce se mj. uvádí:

Nestranností je třeba rozumět absenci předsudku či zaujatosti soudce (rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Morice proti Francii ze dne 23. 4. 2015, stížnost č. 29369/10, odst. 73). Podle judikatury Ústavního soudu i ESLP se nestrannost soudce posuzuje ve dvou krocích, a to prostřednictvím tzv. subjektivního a objektivního testu nestrannosti. Analogicky je potřeba posuzovat nestrannost úředníka, který vede správní řízení.

V rámci objektivního testu se zkoumá, zda existují skutečnosti vzbuzující pochybnost o nestrannosti soudce (rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Morice proti Francii ze dne 23. 4. 2015, stížnost č. 29369/10, odst. 76). Jak totiž Ústavní soud uvedl v nálezu sp. zn. III. ÚS 441/04 ze dne 12. 1. 2005, „nestačí, že se soudce subjektivně necítí být podjatý ve vztahu k účastníkům či věci, ale i objektivně nahlíženo musí být vyloučeny oprávněné pochybnosti o jeho nestrannosti.“ Jinými slovy, „nejde […] pouze o hodnocení subjektivního pocitu soudkyně, zda se cítí nebo necítí být podjatá, anebo [o] hodnocení osobního vztahu k účastníkům řízení, ale o objektivní úvahu, zda – s ohledem na okolnosti případu – lze mít za to, že by soudce podjatý mohl být“ (nález sp. zn. I. ÚS 167/94 ze dne 27. 11. 1996).

Mě osobně na takové vzletné řečičiky moc neužije. Jsem mnohem prostšího smýšlení: já si myslím, že každý má mít (v právním státě, pokud si na něj ještě hrajeme, přičemž soudci NSS se tváří, že ano) nárok na nestranného soudce. To, že o nás rozhodují očkovaní soudci s neskrývanými předsudky vůči minoritě, je ale srovnatelné s tím, kdyby v Íránu rozhodoval o prohřešku Žida muslimský náboženský soud řídící se právem šaría. Můžeme totiž dosáhnout zhruba stejné úrovně spravedlnosti.

P. S. Se psem jsem začala trénovat pokyn „soudce“. Je to docela psina a pes se u toho hodně vyřádí a zapracuje zuby. Bavím se báječně. Jen škoda, že ten ratlík má jen 30 cm a lze ho snadno odfouknout. Čurání na nohavici zvládne na příkaz, doufejme, ten drunh, kterého si brzy opatříme.

%d bloggers like this: