Po té včerejší estrádě ohledně vpuštění na demonstraci, kdy policie požadovala po všech příchozí předložení občanky, mne napadlo, že by bylo nejlepší vůbec občanku na demoškách nemít. Není naše povinnost ji nosit s sebou.

Podle § 63 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR se prokázáním totožnosti rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

Nemáte-li „opičí průkaz“, policista provede zjištění totožnosti tzv. úkonem na místě – nejčastěji se vás zeptá, jak se jmenujete, kde bydlíte, kde jste se narodili a kdy a jak se jmenovala vaše máti za svobodna (tohle je vtip, pro právní akurátníky, to chtít nemůžou). Tím, že mu sdělíte tyto údaje, poskytli jste součinnost a není pražádný důvod vás předvádět na služebnu.

Z judikatury Nejvyššího správního soudu:

„Žalobkyně byla po odmítnutí prokázání své totožnosti předložením občanského průkazu policisty poučena, že postačí, pokud jim sdělí své jméno, příjmení a datum narození. Policisté tedy žalobkyni umožnili alternativní, nejméně zatěžující způsob ověření totožnosti, který by umožňoval pokojný průběh splnění její povinnosti i bez fyzického předložení úředního dokladu totožnosti. Byl tak respektován původní účel prováděné kontroly, tj. zjištění přítomnosti cizinců bez povolení k pobytu, nikoliv kontrola povinnosti mít u sebe vždy doklad totožnosti. Za uvedených okolností je nutno konstatovat, že policisté postupovali v souladu se zásadou přiměřenosti vyslovenou v § 11 a hlavně v § 63 odst. 1 zákona o Policii České republiky, kde je stanoveno, že „[r]ozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti“. Policisté svým postupem nezpůsobili nikomu bezdůvodnou újmu, k dosažení účelu sledovaného úkonem (prokázání totožnosti žalobkyně za účelem zjištění, zda se nejedná o cizince bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky) nepoužili zjevně nepřiměřených prostředků (obdobně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2010, čj. 2 As 25/2010-65).

Docela se bavím představou, jak na demonstraci (kam konečně přijde dost lidí), policajti takto v databázi vyhledávají každého účastníka. Nebylo by se co divit, kdyby další příchozí byli po hodině čekání značně nervózní a dávali to najevo nevybíravými nadávkami.

Tak co, berete si na příští demošku občanky?

%d bloggers like this: