No dobře, dobře. Sice víte, že si myslím, že soudci NSS jsou úplní ko*oti (a kdo si dosazuje něco jiného než „j“, tak byl asi hodně zanedbaný v mravní výchově) a že se mi z jejich názorů dělá velmi nevolno, ale současně si říkám, že máte právo znát jejich myšlenkové pochody i vy. Hlavně proto, abyste si třeba nemysleli, že žijete v právním státě, kde vás soudy ochrání před zvůlí exekutivy. Nežijete, to si zapamatujte.

Nejdřív vyberu nějaké pěkné citace od ministerstva:

V případě laboratorně prokázaného testu tak existuje zřetelný bod, od nějž lze tuto dobu počítat. Po tuto dobu nehraje roli, zda má dotyčná osoba v krvi protilátky (případně v jaké míře), anebo nikoliv. Oproti tomu v případě osob, které onemocnění prodělaly bezpříznakově anebo nebyly testovány, ale mají v krvi určitou hladinu protilátek proti koronaviru, nelze určit výchozí bod, od něhož by bylo možno počítat dobu 180 dní. V jejím průběhu se hladina protilátek může výrazně měnit, proto je třeba postavit najisto, zdali je daná osoba na začátku, anebo na konci této doby od prodělání nemoci, což však bez laboratorně prokázaného testu na koronavirus zpětně nelze určit.

Jako já i chápu, že se ne příliš chytrý právník v taláru musí z tohoto sdělení cítit značně zmaten.

Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) mohou být osoby s certifikáty vydanými na základě pozitivní sérologie mylně ujištěny, že mohou uvolnit své chování, které je důležité pro omezení rizika nákazy a jejího přenosu. Z výše popsaných důvodů se tak odpůrce domnívá, že potvrzení o absolvování testu na přítomnost protilátek nelze postavit naroveň laboratorně potvrzenému prodělání onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů), absolvovanému očkování nebo negativnímu antigennímu či PCR testu. Zdůraznil však, že tento závěr nečiní na základě jakýchkoli snah
o diskriminační zacházení s osobami, které onemocnění covid-19 prodělaly, avšak nemají o tom laboratorní potvrzení, nýbrž z důvodu veřejného zájmu na ochraně veřejného zdraví, neboť není zřejmé (ani stanovitelné), zda jsou v rozhodném čase proti (re)infekci virem SARS-Cov-2 chráněny.

Zato očkovanci svoje chování nijak neuvolňují, že.

Podobných bludů je v rozsudku několik stránek, ach jo.

No a co na to všechno teda ti soudci?

Protože se lidi porá ohání jakousi debilní diskriminací soudci řekli:

Při posouzení toho, zda došlo k porušení čl. 1 odst. 1 Listiny (rovné zacházení), je pak třeba zkoumat:

1) zda jde o různé subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci,

2) zda je s nimi zacházeno rozdílným způsobem,

3) zda je odlišné zacházení dotčenému jednotlivci nebo skupině k tíži a

4) zda takové zacházení není projevem libovůle, tedy zda má legitimní cíl a je s to jej dosáhnout.

Hmmm, tak postup bychom měli a jak to všechno ti v taláru napasovali na diskriminaci neočkovaných?

Ve vztahu k prvnímu okruhu shora vymezených otázek, tedy zda osoby s prokázanými rotilátkami jsou ve srovnatelném postavení s osobami, které získaly imunitu očkováním nebo laboratorně prokázaným onemocněním covid-19, NSS především akceptoval náhled odpůrce, podle něhož imunitu proti onemocnění covid-19 nelze ztotožňovat s laboratorně naměřenými protilátkami proti uvedené nemoci, neboť imunita je komplexní reakcí organismu. Na tom, kdy již naměřené protilátky představují dostatečnou imunitu, není vědecká shoda a zároveň je měření protilátek problematické i z dalších důvodů… Odpůrcem zvolené řešení je tedy opřeno i o vědecké poznatky.

Ach ti vědci, aspoň, že je máme – na covid i na klima. Jsou to nepostradatelní lháři.

Soud tedy vyšel z tvrzení ECDC, „podle něhož pozitivní výsledek testu na protilátky může být důkazem minulé (včetně nedávné) infekce, aniž by poskytl jakýkoli údaj o době infekce, a nemůže vyloučit současnou probíhající infekci. Není tedy podle tohoto doporučení absolutním důkazem, že osoba není infekční a/nebo chráněna před novou infekcí a nemůže virus dále přenášet.“

Takže je dokázáno, že očkovaní se nemohou nakazit a virus přenášet nebo jak jako?

Jo a abych nezapomněla, RNDr. krátká není tím „pořádným vědcem“, ale to asi víte:

Kdyby někdo chtěl něco namítat proti všemocné EU, anší drahé matce, bůh jí zachovej věčnou slávu, tak je vedle jak ta jedle. JenomEU, zapmatujte si: JENOM EU!

S ohledem na východiska a specifika přezkumu mimořádných opatření odpůrce [viz část VI.1.b) tohoto rozsudku] je třeba konstatovat, že odpůrce v případě protilátek vycházel z doporučení FDA a ECDC, která v řízení před soudem doplnil ještě doporučením AACC. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, při veškerém respektu k němu, nemůže být považován za srovnatelnou odbornou autoritu. Nebyla tak relevantně vyvrácena východiska odpůrce, pokud jde o postavení osob s naměřenými protilátkami a osob, které jsou očkovány nebo prodělaly onemocnění covid-19. NSS k citovanému textu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě navíc poznamenává, že navrhovatel doložil, že prodělal onemocnění covid-19 v období od 5. 10. 2020 do 20. 10. 2020, tedy více než 10 měsíců před vydáním napadeného mimořádného opatření.

Tak a teď ke srovnání svatých očkovaných s podlidmi:

Soud připomíná, že odpůrce i v odůvodnění nyní napadeného opatření imunitu postinfekční respektuje a pro účely napadeného opatření ji staví na roveň imunitě postvakcinační. Činí tak nicméně pouze po dobu 180 dnů od provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, po kterou zakládá u takových osob tzv. fikci bezinfekčnosti.

Z fikce bezinfekčnosti mám teda dost. Fakt. To musel vymyslet dobrej ko*ot.

Všechny stuide předložené mužem s protilátkami (žalobcem) soud shodil ze stolu, protože nehlásají jediný správný názor. Studie žalobce byly buď moc staré nebo moc nové. Žádná se svým datem publikace netrefila do data, které by se soudu líbilo. Ty správné studie má jen ministerstvo. To snad chápete. Očkování funguje, vy blbci, co na tom furt jako nechápete? Máte snad doopravdy snížené IQ?

Pro NSS není autorita ani Šinkora. Důležitá je EU.

Pokud se výše uvedené mezinárodně uznávané autority i odpůrcem předložené studie v době vydání napadeného opatření přidržovaly závěru, že imunitu po prodělané nemoci covid-19 lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat prozatím pouze po omezenou dobu (5-7 měsíců), pak vyjádření jednoho vědce dospívající k odlišnému názoru nemůže vyvrátit východiska, na nichž je postaveno odůvodnění napadeného mimořádného opatření.

Já fakt zdechnu. A tohle dostává statisícové platy z našich daní? Jako fakt?

Závěrem nás, blbé občany, soudci poučili:

S ohledem na výše uvedené tedy NSS dospěl k závěru, že se navrhovateli nepodařilo vyvrátit východiska a podklady odpůrce, na nichž ve sporné části mimořádné opatření založil, pokud jde o srovnatelnost postavení osob po prodělaném onemocnění covid-19 a osob po vakcinaci. Není-li tedy v nyní projednávané věci dán předpoklad srovnatelného postavení obou zmíněných skupin osob, není již na místě zabývat se dalšími kroky diskriminačního testu, jak jej vymezil Ústavní soud ve výše citované judikatuře.

V rozsudku je mnoho odporných a vysloveně zlých lží. Nabádám vás proto: NEVĚŘTE ANI ZA MÁK SOUDCŮM. NEJSOU NA STRANĚ SPRAVEDLNOSTI, PRAVDY, PRÁVA, DOBRA A LIDÍ.

Naštěstí už brzo budu mít psa. Bude s papírama a na rozdíl od fenky z útulku bude umět očurávat rohy. Myslím, že budova NSS bude cílem našich častých venčicích vycházek. Nemáte doma třeba bernardýna, který dočůrá výš? Třeba by se mohl trefit na kalhoty některého z těch šašků z NSS.

%d bloggers like this: