Z jednoho právního nakladatelství mi poslali zpět okomentovaný rukopis. Bude to samozřejmě skvělá knížka, to vám garantuji (je tedy určená pro obce při územním rozvoji, takže běžný člověk si zase tak moc nepočte).) Mým úkolem nyní je říci, k jakému právnímu stavu je kniha sepsána, kontroluji tedy novely zákonů, ze kterých jsem při jejím psaní vycházela. A narazila jsem ke své hrůze na něco, co jsem vůbec nezachytila: úplně nový krizový stav- stav nedostatku vody.

Na webu MŽP se k nové právní úpravě píše:

Schválený návrh novely vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) z dílny ministerstev životního prostředí a zemědělství umožní úřadům lepší regulaci nakládání s vodou (např. omezení odběrů) v případě sucha. Systém operativního řízení během sucha nastavuje obdobně, jak je tomu během povodňových situací. Sucho spolu s povodněmi jsou důsledkem probíhající klimatické změny, na níž je třeba se adaptovat a z pozice státu operativně reagovat.

Ano, člověk by si řekl, že je to důležité. Stav naší krajiny a naše naládání s vodou je tragické. Plýtváme, máme zbytečné bazény, zaléváme anglické trávníky, jezevci hospodaří jako úplní ko*oti vůbec. Mně samotnou sucho a chování lidí k přírodě a krajině trápí mnoho let. Jenže… Tyhlety úvahy jsme si mohli dovolit před tím, nže nám stát ukázal, JAK zachází s nouzovým stavem a než nm Ústavní sodu jasně sdělil, že se nám před krizovými opatřeními žádné soudní ochrany nedotane. Teď víme jediné – stát je naším úhlavním nepřítelem, který pro nás chce jen to nejhorší. Je třeba být neustále ve střehu.

Proto jednoho řádně vyděsí, když si v krizovém zákoně (č. 240/2000 Sb.) přečte § 39 odst. 3, který je účinný od 1. 1. 2022:

Pokud dojde v době stavu nedostatku vody vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu k vyhlášení krizového stavu, zasedá příslušný krizový štáb a příslušná komise pro sucho společně. Pravomoci komisí pro sucho stanovené zvláštním právním předpisem nejsou vyhlášením krizového stavu dotčeny.

Jak vidno, krizových stavů se skutečně už nikdy, nikdy, nikdy nezbavíme… a vy budete pořád řešit debilní roušky a očkování a čekat, „že to všecko padne, většina prozře a bla, bla a bla“. Už mě to fakt nebaví…

Toto ustanovení odkazuje na vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). V jeho § 87a se píše:

Stavem nedostatku vody se pro účely této hlavy rozumí dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod, a je nezbytné omezovat hospodaření s vodou a provádět další opatření.

Dočasný stav, tomu tak zrovna věřím…

Na toto ustanovení navazují další paragrafy zákona o vodách. Mj. se pro území ČR pořídí „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody“. Na základě tohoto plánu se budou vydávat „opatření“. Jedním z opatření, které má potenciál vyvolat všeobecnou paniku, zvláště v městských bytech, je omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

V zákonu o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.) se v § 15 odst. 7 tato myšlenka dále rozvádí:

Je-li vyhlášen stav nedostatku vody podle zákona o vodách, může orgán k tomu příslušný postupem podle zákona o vodách dočasně omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Stanovenou dobu lze prodloužit nejvýše o 3 měsíce.

Takže tu máme rázem 6 měsíců výpadů přísunu pitné vody. A pak přestávku pár dní a další půl rok? Nebo jak je to myšleno?

V tomto zákoně se dále v § 15 odst. 8 uvádí:

Je-li vydáno opatření podle odstavce 4 nebo 7 (tj. ono omezení dodávek vody), je odběratel povinen umožnit provozovateli vodovodu přístup k vodoměru.

V důvodové zprávě k zákonu č 544/2020 Sb., kterým se výše uvedené předpisy novelizovaly, se k tomu píše:

Navrhuje se, aby provozovatel vodovodu měl neprodleně po zveřejnění opatření obecné povahy nebo po vyhlášení stavu nedostatku vody podle vodního zákona přístup k jednotlivým vodoměrům. Tímto způsobem bude mimo jiné možné zajistit provádění kontrol stanovených podmínek.

Znamená to, že stát bude zcela svobodně čmuchat nejen okolo vašeho kotle, aby ověřil, čím topíte, ale má nyní přístup taky k vašemu vodoměru, jestli neplýtváte. A když budete rozmařilí, zákon myslí i na přestupky. V důvodové zprávě se píše i o vodoměrech umožňujících dálkový přístup, ale nemám čas to teď studovat celé…

Řeknu vám, jsem ráda, že náš nový dům je u potoka a má studnu… bylo to jedno z našich kritérií výběru. Je mi jasné, že i odběry ze studny budou zakázané a pokutované, ale přeci jen stát nemůže tak snadno zabrnit čerpání jako vypnout kohoutky… na druhou starnu si dnes už umím představit jakékoliv jednání státu a klidně i zrekvírování studny.

%d bloggers like this: