Obrací se na nás stále více rodičů s dotazem, zda může školka či škola podmiňovat návrat k hračkám nebo do lavic po karanténě tím, že se dítě učitelce prokáže negativním testem. Myslíme si, že ne.

V mimořádném opatření č. j.: MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze dne 24. 9. 2020, které (kupodivu ještě, to bude jedno z nejtrvanlivějších opatření) upravuje karantény, se k dětem uvádí následující:

Praktičtí lékaři by měli všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídí karanténní opatření ve smyslu §2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Jak vám může lékař nařídit karanténu? Telefonem těžko.

Když je vám karanténa platně nařízena, měli byste se podle opatření podrobit testu, a to od 5. do 7. dne od posledního kontaktu. Je otázka, zda to stihnete, ale uvidíte. Nejpozději na test musíte jít 10. den od kontaktu. Je ale jasné, že to může být problém, i když se fakt snažíte a na test jít chcete. (Testovací kapacity by navíc neměli zabírat zdraví, ale měli by na ně mít přednostně nárok ti z ohrožené skupiny, aby péče o ně nebyla ze strany lékařů zanedbaná a mohli jim včas podat potřebné léky, neboť včasná léčba je klíčem k jejich záchraně).

Co se tedy stane, když testování do 10. dne nestihnete? Pak se musíte podívat na svůj zdravotní stav. Nemáte-li příznaky, karanténní opatření se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Nejít na tet tedy znamená prodloužit si domácí vězení maximálně o 4 dny.

Když byste měli nějaké příznaky (ano, víme, že v tomto fantasmagorickém světě je to prakticky cokoli), měli byste jít přeci jen na test. Když bude negativní, měla by být karanténa jednoznačně ukončena. Pokud bude pozitivní, máte dost pech a vězení se prodlouží o izolaci. Pak vám hrozí trest v délce trvání klinických příznaků plus 3 dny navíc, kdy už budete fit (nebo by šlo vysvětlit příznaky jinak, těžko říct jak, když jiné nemoci než covid už nejsou). Izolace se ukončuje bez testu. Hmmmm.

Možnost mateřské nebo základní školy požadovat potvrzení o aktuálním zdravotním stavu dítěte po prodělané nemoci.

Ministerstvo školství k tomu uvádí:

MŠMT obdrželo v nedávné době dotaz, zda je možné, aby ředitelé škol stanovili ve školním řádu zákonným zástupcům plošně povinnost předkládat při návratu dítěte do mateřské školy po nemoci potvrzení o jeho aktuálním zdravotním stavu. Pokud zákonný zástupce takové potvrzení nepředloží, potom dítěti není umožněna přítomnost v mateřské škole, a to z důvodu ochrany zdraví ostatních dětí.

Zcela jistě lze potvrdit původní stanovisko MŠMT (dostupné výše), v němž se odkazuje na ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004. Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle něhož škola „zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání“, a § 30 odst. 1 písm. c), podle něhož „školní řád upravuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí“. Ztotožňujeme se se závěrem, že uvedená ustanovení zákona dávají ředitelům mateřských škol právo stanovit nejen obecná pravidla k zajištění ochrany zdraví, ale též upravit podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění.

Tazatel ve svém dotazu nastínil situaci, kdy mateřská škola ve školním řádu stanovuje rodičům plošně povinnost po nemoci dítěte předložit potvrzení o jeho aktuálním zdravotním stavu. V takto nastíněném případě se dostává do konfliktu zájem na zajištění ochrany zdraví ostatních dětí v mateřské škole a právo dítěte na vzdělávání v mateřské škole. Dítě může být tím, že po nemoci bude „odmítnuto“ z toho důvodu, že jeho rodiče nepředložili potvrzení o aktuálním zdravotním stavu, na tomto svém právu na vzdělávání omezeno. To zvláště v situaci, kdy je vydání takovéhoto potvrzení zpoplatněno.

V uvedených situacích je třeba hledat rozumný kompromis mezi zájmem na ochraně zdraví ostatních dětí a právem na vzdělání. Kompromis založený na principu přiměřenosti.

Jak je uvedeno ve výše zmiňovaném stanovisku, lze neumožnit přítomnost dětí v mateřské škole, pouze pokud je skutečně ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí. Za takovéto ohrožení lze jistě považovat i vysokou míru nejistoty o zdravotním stavu dítěte. Nikoliv ale plošně – ve všech případech (kdy se dítě vrací třeba jen po krátké nemoci do mateřské školy), ale např. až v situaci, kdy bylo dítě dlouhodoběji nemocné, kdy prodělalo závažnější infekční onemocnění a jeví známky toho, že ještě není zdravé apod.

Podle našeho názoru tudíž není možné, aby školní řád stanovil nad rámec zákona takto širokou povinnost předkládat potvrzení o zdravotním stavu dítěte po každém onemocnění. Takovéto potvrzení lze – podle našeho názoru – vyžadovat pouze v odůvodněných případech.

Takže shrnuto podtrženo:

Podle našeho názoru nemusí jít zdravé dítě na test vůbec, jen bude muset být doma 14 dní. Dítě do 15 let totiž nemůže ani spáchat přestupek tím, že se na test nedostaví (podobně, jako nemůže být pokutováno za nenošení roušky).

Pokud vám dítě v karanténě začne pokuckávat, neučiníte obvyklá opatření jako je podávání tymiánového sirupu, cibule s medem, olejových zábalů hrudníku, zvlhčování vzduchu, podání vitamínů, ovoce a čaje z ovsa a uložení děcka pod duchnu a čtení pohádek, ale uděláte ten nejrozumnější ze všech kroků, který doporučuje ministr zdravotnictví: sbalíte nemocné děcko a půjdete na mráz čekat do fronty na test mezi potencionálně nemocné jedince. Chápete, bojujete přece s virem a o dítě nejde.

Když nepůjdete na test ani s tímto pokašlávajícím toxickým odpadem, myslíme si, že podmínky karantény splníte tím, že s ním budete doma, dokud bude kašlat a pak ještě další 3 dny na rekonvalescenci. A bude to némlich totéž, jako nechat šťourat do dětského nosohltanu.

Vzhledem k tomu, že se izolace ani karanténa neukončují negativním testem, ale po uplynutí určité doby, jsou-li jedinci zdraví, test je neadekvátní podmínka pro návrat dítěte do školy.

Pokud si necháte dítě doma po stanovenou dobu, může být školce, škole i tomu nejdrzejšímu řediteli a nejvlezlejší úče na světě naprosto ukradené, jestli jste byli nebo nebyli s potomkem na testech.

P. S. Dobře si pamatuju, jak jsem vodívala do školky naše děti. Příšerné chrchlání, zelené nudle u nosu a tajně podávaná antibiotika nebyly u některých jejich spolužáků výjimkou. To, že mi jedny děti říkaly, že pořád blinkají a maminka je prosila, aby to vydržely, to jsem ani nedokázala komentovat. Když jsem si děti po obědě vyzvedávala, ty blicí tam ještě pořád byly, jen u sebe měly pragmaticky postavené kyblíky. Asi tak se doteď zacházelo ve školkách s viry a bakteriemi. Já jsem děti nechávala vždycky doma při sebemenších náznacích infekce. Ale holt jsem vždycky pracovala na home office a mohla jsem si to dovolit. Mnohé matky ne, protože se, světe div se, musí i nějak živit rodinu.

DOPLNĚNO 16. 2. 2021

Jedna paní mi napsala, že se ptala na ministerstvu na tuto otázku: „Má pracovník školy nebo mateřské školy právo podmiňovat vstup zjevně zdravého dítěte předložením negativních výsledků testu na COVID-19?“

Dostalo se jí následující odpovědi:

„Vážená paní XYZ,

děti, ale ani zaměstnanci se ve škole nemusí podrobit testům na onemocnění Covid-19.

Pravomoc uložit testování, antigenním či PCR testem, má pouze ošetřující lékař dítěte či dospělého, a to na základě příznaků nemoci či dle pokynů místně příslušní Krajské hygienické stanice v případě, že se nákaza ve škole či v zaměstnání objeví. Tuto pravomoc nemají ani ředitelé škol ani jejich zřizovatelé. Navíc pokud dítě nejeví známky žádného onemocnění, má právo na denní docházku do mateřské školy.

Další podrobnosti a aktuality nejen v oblasti školství naleznete na https://koronavirus.edu.cz/odkazy <https://koronavirus.edu.cz/odkazy>

S pozdravem

*Mgr. Miluše Málková *

cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

ministerský rada

Oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 812 371

Protože se snažím (a v mojí naivitě a doufání v dobro v lidech mi to jde obtížně) všechno ověřovat, hledala jsem, zda paní Málková existuje. Díky tomu jsem narazila na zajímavý text – odpověď Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na dotaz Radka Sárköziho, prezidenta Pedagogické komory, z.s, ohledně přerušení provozu mateřské školy. Zveřejňujeme úryvek, celý text zde.

„Školu může uzavřít ředitel školy, je orgánem veřejné moci. V tomto případě mají rodiče také nárok na ošetřovné. V tuto chvíli naleznete informace na stránkách https://www.mpsv.cz/osetrovne.

Nadále však platí povinnost denní, minimálně čtyřhodinové, docházky pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání v souladu s ust. § 34 odst. 1 a § 34a školského zákona, samozřejmě vyjma případů, kdy je dítě nemocné či jinak krátkodobě omluvené v souladu se školním řádem. Pokud dítě nebylo nemocné ani mu nebyla nařízena karanténa, zodpovědnost za jeho zdravotní stav nese zákonný zástupce. Ředitel školy nemá pravomoc vyžadovat nad rámec jiných zákonných ustanovení dokládání zdravotního potvrzení.

Současně také nelze omezit docházku určité skupiny dětí do mateřské školy, aby se alespoň na nějakou přechodnou dobu snížil počet dětí ve třídě. Pokud je dítě do mateřské školy přijato a škola je v provozu, má dítě nárok na každodenní docházku. Je tedy na uvážení zákonných zástupců dětí, zda si dítě ponechají doma či pošlou do mateřské školy. Nelze diskriminovat některou ze skupin rodičů, aby své dítě do školy nedávaly.

%d bloggers like this: