Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová opatření, kterými po skončení nouzového stavu omezuje práva a svobody občanů. Opatření jsou nezákonná z řady důvodů. Úplně na prvním místě je potřeba konstatovat, že pokud opatření nevydává hlavní hygienik ČR,  byla vydána v rozporu se zákonem.

Podle § 80 odst. 8 zákona o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ): „V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje služební místo hlavního hygienika České republiky, který má postavení náměstka pro řízení sekce podle zákona o státní službě; ve věcech ochrany a podpory veřejného zdraví vystupuje hlavní hygienik České republiky jako orgán Ministerstva zdravotnictví.“

Pokud mají být vydávána opatření obecné povahy podle ZOVZ, je k tomu ministerstvo zdravotnictví oprávněno výhradně prostřednictvím příslušného orgánu – hlavního hygienika ČR. To ostatně vyplývá také ze znění § 69 odst. 2 ZOVZ, podle kterého „Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.“

Pokud nová opatření vydalo ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím ministra zdravotnictví, nebyla opatření vydána prostřednictvím příslušného orgánu.

Daná úprava má svoji logiku. Hlavního hygienika České republiky jmenuje vláda, hlavní hygienik musí mít patřičnou odbornost a další stanovené předpoklady. Lze poukázat na to, že samo ministerstvo zdravotnictví dříve zpravidla tuto skutečnost respektovalo, když opatření proti infkečním nemocem byla vydávána hlavním hygienikem podobně jako třeba metodické pokyny podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Dále pak lze poukázat na mimořádné opatření ministerstva obrany ze dne 10. 3. 2020. Ministerstvo obrany si je zjevně správného výkladu ZOVZ vědomo lépe, než je tomu v případě ministerstva zdravotnictví, neboť své opatření vydalo prostřednictvím hlavního hygienika MO, nikoli prostřednictvím ministra obrany.

To jsme zvědaví, co na postup ministerstva řeknou soudy.

%d bloggers like this: