V souvislosti s řízením o zrušení „rouškového“ opatření jsme požádali Ministerstvo zdravotnictví, aby nám umožnilo nahlížet do spisu, který je v souvislosti s vydáváním těchto opatření veden. Odpověď ministerstva nás pobavila. Do spisu prý nemáme právo nahlížet.

Nutno podotknout, že k žádosti o nahlížení do spisu nás vedla obava, abychom se vůbec měli možnost seznámit s podklady, na základě kterých ministerstvo svá opatření vydává.  V jednom soudním řízení totiž ministerstvo těsně před rozhodnutím soudu předložilo desítky materiálů, které nebyly vedeny v souladu s pravidly pro vedení spisu, o kterých prohlásilo, že jsou to podklady pro vydání předmětného opatření. V jiných soudních řízeních zase ministerstvo tvrdí, že ve spise jsou pouze vydaná opatření a nic jiného.

Rozhodně to zní podezřele.

Je potřeba připomenout, že Ústavní soud v nálezu sp. zn. IV.ÚS 4141/18 ze dne 16. 6. 2020 posuzoval situaci, kdy v rámci daňového spisu v neveřejné části spisu chybělo oproti stavu ke dni 13. 4. 2015 více než 65 % listin. Ústavní soud též zjistil, že zbývající listiny jsou přečíslované, jejich pořadí je změněné, tvoří jinou číselnou řadu a jedna listina byla přeřazena do veřejné části spisu. Ústavní soud též zjistil, že o uvedených změnách v daňovém spise neexistuje žádný úřední záznam ani jakákoliv jiná písemná zmínka. Naopak daňový spis předložený správcem daně „na první pohled“ vypadá jako řádně vedený, tvořící ucelenou číselnou řadu a bez dalších zásahů. Pouze „při bližším zkoumání“ lze na některých listinách vypozorovat „vygumovaná“ původní čísla pořadí listin, která jsou nahrazena novou číselnou řadou.

Ústavní soud k tomu judikoval, že „takové vedení spisové dokumentace jako v nyní posuzované věci již není tzv. na hraně, ale je daleko za hranicí toho, co lze v právním státě od orgánu veřejné moci tolerovat. Ústavní soud skutečně nerozumí tomu, jak vedlejší účastník může za takovéhoto skutkového stavu označit uplatněnou námitku stěžovatele „za účelovou“. Účelovým se naopak zdá vedení spisové dokumentace daňovými orgány.“

Obrátili jsme se tedy na soud, aby zjednal nápravu a umožnil nám se s podklady seznámit.

%d bloggers like this: