S opravdovým zděšením a znechucením jsem si dnes přečetla prohlášení několika českých lékařských fakult. Jde o politickou agitaci pro očkování proti koronaviru. Prohlášení je nepřípustné jako celek, ale podívejme se na to, co je na něm obzvláště nebezpečné. Upřímně doufáme, že to přinutí lékaře, kteří ještě ví, co se rozumí lékařskou etikou, aby se ozvali, proti tomuto prohlášení vystoupili a předložili veřejnosti argumenty.

Prohlášení č. 1:

„Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF, 2. LF, 3. LF, LF Plzeň a LF Hradec Králové) jednoznačně podporují názor, že očkování je jedinou cestou, jak dosáhnout návratu k normálnímu životu společnosti – tedy k životu bez roušek, k normálnímu společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu, k cestování bez omezení.“

Komentář: Očkování v žádném případě není jedinou cestou. Koronavirus má smrtnost maximálně 0, 3% a spíše méně, čímž se prakticky blíží chřipce. Současně je přesně známo, které skupiny ohrožuje. Víme, že na něj umírají lidé 80+. Víme, že nikdy nebyl prokázána účinnost roušek a většina opatření je zmatečná a v rozporu s ústavním pořádkem. Nikdy nebyla provedena cost benefit analýza, abychom věděli, jaké jsou dopady opatření a zda to jednoduše řečeno stojí vůbec za to (jsem si jistá, že by z řádně udělané analýzy jednoznačně vyšlo, že ne, nestojí).

Jestli vůbec máme dělat opatření, tak jen pro ty, kdo o to doopravdy stojí a kdo jsou jednoznačně v rizikové skupině. Taková opatření ale nemohou být bezbřehá, společnost prostě může činit pouze určité kroky, které neškodí ostatním ani celku. To je základní podmínka. Nedokáže zachránit před smrtí nikoho a s tím se musí smířit. Smrt existuje. Návrat k normálu je čistě politické rozhodnutí a nic jiného. Naše vlády totálně selhaly, jestliže reagovaly s panikou na „hrozbu“ typu koronavirus. Naopak to byla příležitost k ujasnění si postojů v takové situaci.

Stát měl jednat přesně ve smyslu tohoto citátu a k tomu ho měly právě děkanové všech fakult a rektoři univerzit vést: Potřeba chránit základní práva, zejména v případě nouze. Vedle medicíny a vědy musí být v popředí právo – a to především právo v oblasti lidských práv. Dnes se nouzová situace nazývá koronavirus, nevíme, co ale přijde zítra. Co tedy děláme nebo neděláme dnes, abychom udrželi soulad se základními principy systému, může ovlivnit naši budoucnost. Nebude obtížné připustit a akceptovat, že legislativní turbulence vyvolané šířením COVID-19 měly – a nadále budou ovlivňovat svobodu a bezpečnost a ve svém konečném důsledku i práva na lidskou důstojnost.“

Prohlášení č. 2:

„Pokud by současná pandemie s přetížením zdravotníků trvala dlouho, lze očekávat neblahé důsledky jak na zdravotníky samé, tak i na zdravotní stav obyvatel – nebylo by dost kapacit pro léčení jiných nemocí.“

Komentář: Lékaři nesmí odmítat poskytnutí léčby a pomoci. Jestliže by čistě teoreticky (s koronavirem to tak opravdu nevypadá ani omylem) mělo dojít k „přehlcení zdravotního systému“, tedy k tzv. vyčerpání vzácných zdrojů, kterým prostě a jednoduše zdravotní péče je, nesmí být poskytována péče pacientům podle toho, zda mají pozitivní neprůkazný test. Ne, to tedy ne. Lékaři musí zhodnotit zdravotní stav, naději na úspěšnost léčby a věk pacienta a mnoho dalších kritérií. Když bychom byli opravdu krutí, tak by těmito kritérii většina pacientů s covidem vzhledem ke svému věku a žalostnému zdravotnímu stavu vážně neprošla a upřednostněni by museli být jiní!

O stanovisku Etické komise MZ ČR k neposkytování péče, když už nejsou kapacity, jsme psali mnohokrát.

Je mimořádně neetické vyhrožovat ostatním, že se nedostanou k lékařské péči a vyvolávat v nich strach. Ostatně – je už jasně dáno, že reklama na očkování právě strach a obavy u lidí vyvolávat nesmí. Vaše prohlášení není ničím jiným než skrytou reklamou. Najděte si laskavě jinou cestu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv k tomu mj. říká:

Vyskytuje se v praxi zakázaná reklama, která je v rozporu s dobrými mravy?

Ano, občas se vyskytne  reklama na léčivý přípravek, která je  v rozporu s dobrými mravy, neboť např. využívá motiv strachu. Za reklamu využívající motivu strachu se považuje taková reklama, která vyvolává strach či obavy o zdraví a uživatel  z tohoto důvodu  zakoupí/použije léčivý přípravek, který by jinak nezakoupil/nepoužil. Motiv strachu byl např. použit v reklamních  materiálech na některé očkovací látky a SÚKL za ně uložil sankce.“

Prohlášení č. 3:

„Dosud publikované informace o očkovacích látkách potvrzují jejich spolehlivost v navození imunitní odpovědi a tím pádem ve snížení rizika prodělání závažných forem nemoci. Potvrzují rovněž bezpečnost vakcín v krátkodobém sledování. Jsme přesvědčeni, že i případná dlouhodobá rizika budou méně významná ve srovnání s akutními komplikacemi či chronickými riziky nemoci covid-19. „

Komentář: Toto tvrzení je na hranici absurdity. Je mnoho odborníků, kteří před narychlo spíchnutou a nevyzkoušenou vakcínou, která navíc funguje na naprosto novém principu, varují. Navíc je pravděpodobné, že koronavirem bylo nakaženo 10x více lidí, než odhalily testy. Nikdy ještě nevznikla vakcína, která by před nemocí dokázala chránit lépe, než prodělání onemocnění. tvrzení, že imunita funguje tři měsíc po prodělání nemoci je rovněž zcela neověřené a je třeba zabývat se mnohokrát zmiňovanou buněčnou imunitou. Není také zřejmé, zda je vůbec možné očkovat někoho, koho už chrání jeho vlastní imunita. K tomu potřebují občané dostat vysvětlení.

Navíc samo „nakažení se“ koronavirem je pro naprostou většinu populace marginálním problém. Jistě proto nelze říci, že pro většinu lidí jsou následky prodělání infekce hroší, než následky neověřené vakcíny. Připomínáme, že ve skupině do 70 let je riziko úmrtí 0, 05%. Nutit lidi do očkování je proto nepřípustné.

Navíc sami lékaři v prohlášení uvádí, že očkování jen zmírňuje případné závažné následky. Očkovaní ale mohou být nadále infekční. Jaký má tedy smysl jakkoli penalizovat neočkované, nebo tlačit na očkování. Pokud se někdo chce očkovat, ať se očkuje. Nesmíme to však nařizovat ani ohroženým. I oni mají právo projevit svůj nesouhlas (navíc jen těžko mohou dát INFORMOVANÝ souhlas k takovéto vakcíně.

Prohlášení č. 4:

„Jednoznačným argumentem je více než devět tisíc šet set zemřelých na covid-19 od počátku epidemie.“

Komentář: Toto prohlášení je čistým citovým vydíráním a ničím jiným. Zaštiťují-li se jeho autoři svými tituly a postavením v rámci akademické obce, je to na hranici šíření poplašné zprávy. Není nikde prokázáno, že mrtví zemřeli na covid. Mnozí (pravděpodobně naprostá většina) zemřeli v důsledku svých vážných základních nemocí a v okamžiku, kdy se dostali do nemocnice, jim byl proveden PCR test, o kterém portugalský odvolací soud prohlásil, že je zcela neprůkazný. Lékaři, kteří si dovolují tvrdit veřejnosti, že vakcína je bezpečná a že je prakticky naší jedinou záchranou, měli tedy trvat od počátku na tom, aby se dělaly pitvy, jde-li o tak závažnou chorobu, která má potenciál naprosto rozvrátit naši společnost. Takové apely jsme od autorů prohlášení nezaznamenali.

Je zřejmé, že tu máme značný počet nadúmrtí. Nicméně při bližším prohledání statistik je více než zřejmé, že nám tu umírá mnoho lidí (byť nadúmrtí jsou ve skupině zejm. 85+, což není ničím podivné, je-li naděje dožití v ČR okolo 78 let). Také je zřejmé, že i kdybychom (nepravdivě tvrdili, že všichni, kdo umřeli s pozitivním testem, zemřeli na covid, jak to činí autoři prohlášení, pořád nám tu zbývají tisíce smrtí bez tohoto testu). Je s podivem, že to tak odpovědným lékařům, kterým záleží jen na blahu starých lidí, nevadí a že se neustále neptají vlády na příčinu.

Není možné pouze prohlásit, že umřel určitý počet lidí (aniž by kupř. toto číslo bylo vztaženo k celkovému počtu úmrtí, k tomu, kolik lidí někdy umřelo navíc během chřipkových epidemií nebo aby byly zohledněny dopady drakonických opatření na budoucí úmrtnost). Současně není možné tvrdit, že pouze smrt promile občanů je důvodem pro to, aby byla zničena společnost a ohrožena budoucnost milionů. Opět se dostáváme k tomu, že smrt je normální součástí života, zvláště přichází-li v tak vysokém věku. I zde je nutno požadovat provedení důkladné cost benefit analýzy, ve které bude oceněn lidský život a náklady na jeho záchranu, které obvykle vynakládáme a toto musí být vztaženo ke všem dopadům přijímaných opatření, včetně psychických dopadů na populaci a ztrátu víry ve stát a v budoucnost. Je naprostý nesmysl tvrdit, že každičký lidský život má nekonečnou hodnotu a právo na zdraí má přednost před vším ostatním. To je prostě a jednoduše velká lež.

O tomto je nutno vést debatu.

Prohlášení jako toto, jehož autoři se odvolávají na svoje „výjimečné a erudované postavení“, jsou nepřípustná, obsahují-li tolik neetických prohlášení a vyvolávají-li u laické veřejnosti strach a obavy, jako se to děje v tomto případě.

P. S.: Stanovisko Státního zdravotního ústavu k očkování

Pokud vás stanovisko lékařských fakult nerozčílilo dost, podívejte se na další očkovací propagandu tentokrát od Státního zdravotního ústavu.

Když ten reklamní leták za státní peníze čtu, říkám si, komu je určen? Opravdu existují natolik jednoduší a hloupí lidé, že je zaujmou tak laciné fráze?

Ve stanovisku se např. uvádí:

  • Na území ČR budou dostupné pouze vakcíny proti covid-19 schválené Evropskou lékovou agenturou (EMA). Není možné, aby byla registrována vakcína, u níž by byly pochybnosti o bezpečnosti nebo účinnosti.
  • Pojďme se pokusit restartovat naše životy! Nadějí pro nás, jak se vrátit, pokud možno do normálního života před pandemií, je účinná vakcína proti onemocnění covid-19, kterou bude očkováno co nejvíce osob.
  • Rodiče celý život ochraňují své děti, pojďme se nyní naočkovat a své rodiče a prarodiče tak ochránit a vrátit jim tak alespoň trochu jejich péči!
  • Pojďme být kladným hrdinou a svým pozitivním přístupem k očkování i vzorem pro naše děti!
  • Vyhněme se nejen dětským otázkám „proč“: proč nemůžu jet k babičce a dědovi, proč nemůžu jet k moři nebo lyžovat, proč musím být zavřený/á doma, proč nemůžu do kina nebo na bazén, proč nemůžu do školy atd. Už jen proto očkování za to stojí!
  • Zapomeňme na předsudky a politikaření, nehledejme v našem zdraví politiku nebo cizí zájmy, v tomto případě jde o naše zdraví a zdraví a životy našich blízkých a také o další klidný život nás všech!

Nevím, která z těch vět je otřesnější. Vy ano?

Mimochodem, taky je vám na zvracení z fráze „Věřte odborníkům?“ Za poslední roky jsme to (nejdřív od Grety ohledně klimatu) slyšeli tolikrát, že vedle toho komunistická hesla blednou závistí!

%d bloggers like this: