Já vím, že je na těch internetech strašně moc blábolů o tom, jak policajti nemůžou kontrolovat váš zdravotní stav nebo že opatření nejsou platná, protože jsou v rozporu s ústavním pořádkem. Lidi, nebuďte naivní. Nebuďte. Jsou to totiž strašné koniny.

Platnost mimořádného opatření

Mimořádné opatření je samozřejmě platné. Je v souladu se zákonem a bude v souladu se zákonem do té doby, než ho soud zruší. Není třeba pro povinnost se jím řídit, aby povinností byly v zákoně. Bohužel. Až soud řekne, že je opatření v rozporu se zákonem, pak se to teprve bude řešit. Do té doby ho prostě musíte dodržovat, ledaže byste tedy už byli srozuměni s tím, že v tomto neprávním státě budete rebelem. Pak je dodržovat nemusíte, ale musíte počítat s tím, že policajti ani jejich odvolací orgán a ani soud s vámi a vaším právním názorem souhlasit nebudou, a nejspíš přijde trest, čili pokuta, která může být i mastná.

Oprávnění police kontrolovat dodržování opatření

Policie samozřejmě má pravomoc kontrolovat dodržování opatření. Podle mého názoru policajti vůbec neřeší to, jaký je váš zdravotní stav, ale jen to, jestli splňujete opatření nebo pácháte přestupek a ten bohužel spočívá v tom, že jste na nějakém místě bez dokladu bezinfekčnosti. Když požadavky na bezinfekčnost splňujete, stačí jen říct, že tomu tak je a dát švestkám občanku, nic jim neukazovat. Oni se samozřejmě budou dožadovat prokázání, ale na to lze skutečně reagovat tak, že žádáte, aby byla věc předána k řešení KHS. To stačí.

Poliši vás budou chtít legitimovat, to musíte dovolit. Jestli to těm blbečkům chcete znepříjemnit, tak je nechte, ať si vás ztotožní přes databázi. Je to větší sranda a pro ně opruz.

Proč si myslím, že policajti mohou nějakým způsobem (minimálně ztotožněním a předám věci dál) řešit všechny přestupky, resp. aspoň přijet a zjistit stav na místě? Vyplývá to podle mne ze zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích:

§ 73 Oznamování přestupku:

Má-li orgán Policie České republiky nebo Vojenské policie (dále jen „orgán policie“) nebo jiný správní orgán důvodné podezření, že byl spáchán přestupek, a není-li sám příslušný k jeho projednání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu příslušnému správnímu orgánu. V oznámení uvede zejména, kdo je podezřelým z přestupku, pokud je mu znám, popis skutku, ve kterém je přestupek spatřován, místo a čas, kdy měl být přestupek spáchán, zákonné ustanovení obsahující skutkovou podstatu předmětného přestupku a důkazní prostředky, které jsou mu známy.

Příklad z praxe: Nějaký trouba kácí stromy mimo období vegetačního klidu. Co uděláte, když vás to štve? Zavoláte policajty (samozřejmě někdo orgán ochrany přírody, ale primárně policajty). Ti zjistí stav na místě a věc předají příslušnému orgánu k vyřešení. Přesně to činí poliši s testy a rouškami a tečkami a já nevím čím. Prostě přijedou, zjistí a předají. Váš zdravotní stav je ani moc nezajímá.

Přestupky podle mimořádných opatření vydaných dle Pandy nebo zákona č. 258/2000 Sb., může řešit policie i strážníci na místě příkazem na místě. Je evidentní, že když to mohou řešit příkazem na místě, nějak asi musí vyšpekulovat, že mají „blok“ uložit – tj. asi nějaké pravomoce k řešení onoho přestupku holt mají – na základě čeho jiného než dostatečně zjištěné situace by asi ti koumáci blok vypisovali.

Stanovisko MV ČR zde.

Pozor na švestkovou výzvu

Naprosto jiný problém je, když vás policajt VYZVE, abyste se prokázali nebo abyste třeba odešli. Silně doporučuju výzvy uposlechnout, jinak máte na triku další nepříjemný přestupek. To, že byla výzva nezákonná se řeší až zpětně.

Co chtít od policajtů

Jedním slovem – slušnost. Jejich povinností je chovat se zdvořile. To bych jim pořád opakovala. Jako zaseknutá deska.

§ 9 Zdvořilost

Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.

Vyžadujte i řádné poučení, máte na to právo a policajt má povinnost.

§ 13 zákona o policii

Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, poučí nebo zajistí toto poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

Co dělat drzýma pinglicema

Pokud vás obtěžuje nějaký přitroublý hostinský nebo drzá pinglice a požaduje, abyste jim cosi prokazovali, tak jim ukažte prostředník, schovejte peněženku a běžte někam, kde řeší požadavky mimořádných opatření slušně (tj. mají na dveřích nějaký papír a nic dalšího neřeší). Docela se mi líbí nápad Zdravého fóra psát těmto podrbancům, kteří si myslí, že jsou papežtější než papež, na Google pravdivé recenze, že obtěžují zákazníky nepřiměřenými požadavky. Souhlasím se ZF, že je docela vtipné využívat jejich zbraně – tj. šmíráka strejdu Googla.

%d bloggers like this: