Protože nemám moc času, snažím se dopsat knihu o náhradách škod za změny v územních plánech, dovolím si jen převzít informaci z Advokátního deníku:

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu svým usnesením č. j. 4 Ao 3/2021 – 117 ze dne 11. listopadu 2021 potvrdil stávající judikaturu k vydávání plošných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s celostátním dopadem. Mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona o ochraně veřejného zdraví lze tedy vydat pouze tehdy, je-li jeho cílem zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními osobami. Není-li ohniskem nákazy celá Česká republika, nelze bez dalšího předpokládat, že osobou podezřelou z nákazy je každý.

Bohužel je NSS stále připo…, jak jinak by mohli připadnout na takovou chujovinu:

Rozšířený senát dále uvedl příklady, kdy ministerstvo může přijímat mimořádná opatření s plošným celostátním dopadem. Nelze totiž vyloučit, že v určité situaci může být ohniskem nákazy celá Česká republika, a osobou podezřelou nákazy tudíž přinejmenším teoreticky každý, kdo se vyskytuje na českém území.

Mohlo by tomu být například v (hypotetické) situaci, kdy nelze jednoduchým způsobem (např. testem) určit nositele viru, který se razantně šíří (např. v důsledku nové mutace viru), anebo v situaci masivního a nekontrolovatelného šíření nebezpečného viru napříč republikou,“ eventuálně „podezření na nákazu vůči všem by tedy muselo být opřeno o další konkrétní skutečnosti (například vysoký podíl nakažených v populaci či velmi vysoké denní přírůstky nakažených, vyšší riziko přenosu viru s ohledem na počasí a podobně)“, vysvětlil soudce NSS prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

Hmmm, tak dík, ko*oti, zadělali jste všem občanům na pořádně pitomý život.

Jak říkám, za všechno zlý v týhle republice můžou soudci NSS a ÚStavního soudu. Nikdo jiný. A taky ty pitomé právnické fakulty, že z nich takové exempláře vůbec mohou vylízat s titulem.

Mám dost:

Přijetí mimořádných opatření na celostátní úrovni může být na místě „i v případě, že ohniskem nákazy sice není celé území státu, avšak s ohledem na pohyb osob přes hranice krajů, počet, velikost a rozmístění ohnisek na území státu, případně další relevantní skutečnosti, nemusí být regionální opatření dostatečně účinná. Typickým příkladem mohou být určitá omezení skupin osob, které se v rozhodnou dobu pohybovaly ve vymezeném ohnisku nákazy, v době účinnosti opatření se však již mohou nacházet kdekoli na území České republiky a je nezbytné, aby je přijatá opatření „dostihla“ i zde.

Lidi, jak jsem psala, ze soudců už nic dobrýho prostě nevymáčkneme. Bože můj, já z toho snad porodím ježka, jak jsme říkávali dřív u nás doma.

%d bloggers like this: