Napadlo mne, že by se děti v rámci výchovy k občanství, jak se dnes říká staré dobré občance, mohly a měly obrátit na ombudsmana. V rámci jeho úřadu totiž funguje speciální způsob vyřizování dětských podnětů.

Rodiče, opravdu nepište za děti. Jen ať samy sepíší, co je trápí! Je to nezbytné, jinak nebude mít podnět speciální zacházení. K podnětu mohou děti dodat kresby, fotky, popsat, jak se cítí, nahrát vzkaz nebo video.

Více o ombudsmanovi pro děti zde. Je tam i postup, jak podnět sepsat.

Inspirovala mne slovenská Komisárka pre děti, která se neúnavně, na rozdíl od našeho starého pána, snaží za děti a jejich zájmy bojovat a neříká jim, že mají sedět doma, zastavovat virus a chránit staré lidi svým vlastním zdravím a životem.

Otvorený list predsedovi vlády SR v súvislosti s prístupom ku vzdelaniu detí počas pandémie ochorenia COVID-19

Na Slovensku je aktuálne viac ako 5300 materských škôl, základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl, je preto nepredstaviteľné aby na všetkých uvedených školách bola realizovaná akákoľvek forma opakovaného testovania. Jednoznačná zhoda bola vyjadrená všetkými zúčastnenými, že testovanie nemôže byť vnímané ako intervenčná metóda ale len ako nástroj na získavanie dát, na základe ktorých by mali byť prijímané intervencie predovšetkým na lokálnej úrovni a nie celoplošne.

Otvorená výzva na urýchlené otvorenie škôl a školských zariadení

Všetky tieto opatrenia musia byť primerané hrozbe a jej bezprostrednosti, nesmú trvať dlhšie ako samotná hrozba a musia sa vzťahovať iba na regióny, ktoré sú ňou postihnuté. Je teda zrejmé, že prerušenie školského vyučovania v školách pre celé územie Slovenskej republiky, je v rozpore so zásadou proporcionality, pretože za súčasnej situácie nemožno tvrdiť, že verejný záujem na ochrane zdravia prevyšuje nad uvedenými individuálnymi právami jednotlivcov, v tomto prípade žiakov.

Stanovisko komisárky pre deti Viery Tomanovej k nedobrovoľnému testovaniu maloletých detí na COVID 19

Využívajúc moje oprávnenie, ktoré mi poskytuje § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúčam ako návrhy prostriedkov nápravy, aby minister školstva, vedy, výskumu a športu  urýchlene prijal opatrenia na návrat všetkých detí do školy tak, aby sa výučba všetkých detí realizovala prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok.

%d bloggers like this: