Zdivočelý stát si dělá, co ho napadne. Bohužel soudy nefungují a jediní, kdo se zvůlí mohou bojovat, jsou sami občané. Zářným příkladem odvážných jsou ti, kdo nechali otevřené své milované hospody a kavárny a snaží se přežít. Protože jsou takoví odbojní a odvážní lidí trnem v oku vládě, snaží se, seč může, aby je zklikvidovala a nechala si jen ty úslužné a poslušné. Proto je výzva COVD Gastro koncipována tak, že je nemožné získat podporu, jestliže si dovolíte ve vlastní hospodě obsluhovat hosty.

Výzva COVID Gastro zde.

Co se píše v žádosti o dotaci

Hostinský nebo kavárník musí podepsat čestné prohlášení, kde se píše: „V důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mi byl v rámci podnikatelské činnosti omezen či zakázán prodej zboží či prodej nebo poskytování služeb alespoň v části období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021, a tato omezení daná příslušnými usneseními vlády jsem po celou dobu jejich platnosti dodržoval.“

Podle čl. 7 bod 11. hrozí tomu, kdo uvede nepravdivé údaje trestní postih: V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou podporu, nebo neoprávněnou výši podpory, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“

Dotační podvod podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 212

(1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).

(7) Příprava je trestná.

Výše škody podle trestního zákona

§ 138

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10000 Kč,

b) škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50000 Kč,

c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100000 Kč,

d) značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1000000 Kč a

e) škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10000000 Kč.

(2) Částek uvedených v odstavci 1 se užije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění následků poškození životního prostředí a hodnoty věci.

%d bloggers like this: