Ochrana osobních údajů

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o. (dále „Advokát“) se jakožto správce osobních údajů, které mu jsou klientem či jinou osobou poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce osobních údajů

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o.
Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
IČO: 08801568 | DIČ CZ08801568
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 11516
Zastoupená jednatelem Mgr. Davidem Zahumenským
+420 608 719 535 | www.davidzahumensky.cz | advokat@davidzahumensky.cz
DS společnosti s ručením omezením: msgkcr4

Poskytování právních služeb

Právní základ pro zpracování 

  • Smlouva o poskytování právních služeb
  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá ze smlouvy a poskytování právních služeb
  • Plnění povinností advokáta

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem a plnění povinností advokáta.

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Poskytovatelé údržby informačního systému – zejména společnost Google LLC
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta
  • Externí účetní kancelář

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Provoz webové stránky

Stránky www.davidzahumensky.cz či www.stavbeznouze.cz  mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran (Facebook, YouTube, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj aj.). Klepnete-li na odkaz, nemůžeme už ovlivnit shromažďování, ukládání nebo zpracování jakýchkoli osobních údajů těmito třetími stranami.

Cookies

K analýze návštěv našich webových stránek, jejich vylepšení a pro personalizaci reklam používáme Google Analytics a Facebook pixel. Oba nástroje automaticky sbírají anonymní informace o návštěvách pomocí cookies.

Pokud nechcete, aby se informace o Vašich návštěvách takto používaly, nainstalujte si Google Analytics Opt-out Browser Add-on a upravte nastavení vašeho facebook účtu.

Instalaci a ukládání cookies můžete také zamezit příslušným nastavením ve svém prohlížeči – zvolte možnost „zakázat cookies“. Podrobnosti najdete v pokynech od vydavatele svého prohlížeče.

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – toto se zpravidla neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem a plnění povinností , nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient či jiná osoba jakkoli nespokojena se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111
web: www.uoou.cz

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů

Další dotazy vám rádi zodpovíme na david@davidzahumensky.cz

Tato verze Zásad ochrany osobních údajů je účinná od 4. 6. 2020.

%d bloggers like this: