Dotaz:

Matka vyzvedla dítě ze školky a učitelka jí sdělila, že se ve třídě vyskytl pozitivní případ onemocnění Covid, že se zavírá třída na týden a že se ozve hygiena. Telefonát přišel o víkendu, nicméně nebylo nijak prokázáno, že jde skutečně o pracovníka KHS . Písemné rozhodnutí o karanténním opatření u dítěte rodiče neobdrželi, stejně tak jim nebylo písemně sděleno, že má jít dítě na test. Rodiče neví, jestli existuje povinnost dodržovat nějaká karanténní opatření či se dostavit na test. Dítě přesto nechali doma, školka je tak jako tak zavřená. Rodiče také zajímá, zda existuje nárok na jiný typ testu, než stěr z nosohltanu, kdyby hygiena nakonec test přece jen nařídila.

Odpověď:

Ukládání opatření v souvislosti s ochrannou před infekčními nemocemi se řídí především zákonem o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.).

Podle § 2 odst. 7 zákona o ochraně veřejného zdraví karanténními opatřeními jsou:

a) karanténa, kterou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen „fyzická osoba podezřelá z nákazy“), od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit,

b) lékařský dohled, při kterém je fyzická osoba podezřelá z nákazy povinna v termínech stanovených prozatímním opatřením poskytovatele zdravotních služeb nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví docházet k lékaři na vyšetření nebo se vyšetření podrobit, popřípadě sledovat podle pokynu příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví po stanovenou dobu svůj zdravotní stav a při objevení se stanovených klinických příznaků oznámit tuto skutečnost příslušnému lékaři nebo příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

c) zvýšený zdravotnický dozor, jímž je lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy, které je uložen zákaz činnosti nebo úprava pracovních podmínek k omezení možnosti šíření infekčního onemocnění.

Podle § 64 zákona platí, že fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, je podle povahy infekčního onemocnění zejména povinna

a) podrobit se izolaci, podání specifických imunologických preparátů nebo antiinfektiv, potřebnému laboratornímu vyšetření, lékařské prohlídce a karanténním opatřením,

b) dodržovat omezení, popřípadě zákaz užívání zdroje pitné vody, potravin a dalších výrobků podezřelých z toho, že obsahují původce nákazy,

c) zajistit provedení nařízené ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace,

d) zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, a je-li běžnou součástí života, vykonávat ji tak, aby se riziko šíření snížilo.

Z § 67 zákona o ochraně veřejného zdraví vyplývá, že o druhu a způsobu provedení protiepidemiologických opatření rozhodne příslušná krajská hygienická stanice (KHS). Zákon stanoví, že proti rozhodnutí je možné podat odvolání, které ale nemá odkladný účinek.

Jestli tedy KHS chce někomu něco nařizovat přes individuální správní akt, ať to udělá jmenovitě. Ať to nařídí konkrétním subjektům. Ne školce, která má rozeslat nějaký praštěný e-mail. Rozhodnutí KHS, které je určeno školce, zavazuje školku. Ne rodiče dětí. Pokud chce KHS zavázat větší počet subjektů, ať to zkusí přes opatření obecné povahy. Sice s tím zákon o ochraně veřejného zdraví tak úplně nepočítá, ale soudy dnes zkousnou leccos.

Jedinou možností je zřejmě § 82 odst. 2 písm. l) zákona o ochraně veřejného zdraví. V něm se uvádí, že KHS opatřením obecné povahy (§ 94a) rozhodují o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich ukončení. Zmocnění je značně obecné a nevyplývá z něj, co konkrétně lze uložit, ale KHS by patrně mohly dle tohoto ustanovení vydat odůvodněné opatření obecné povahy, které by ukládalo povinnosti školce a vedle toho fyzickým osobám vymezeným tímto opatřením.

Vedle KHS může způsob provedení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy podle § 64 nařídit také poskytovatel zdravotních služeb (ve Vašem případě tedy např. praktický lékař dítěte), pokud zjistí výskyt infekčního onemocnění nebo podezření na ně. Pokud lékař nařizuje karanténu, použije k tomu předepsaný tiskopis, který vydá Česká správa sociálního zabezpečení v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. Takové opatření je závazné ode dne jeho prokazatelného předání a záznam o nařízení opatření je součástí zdravotnické dokumentace. Do 3 dnů od prokazatelného předání je možné k lékaři podat návrh na jeho přezkoumání.

Pokud Vám nebylo doručeno rozhodnutí KHS ani poskytovatele zdravotních služeb, nebyla Vám uložena žádná karanténní opatření. Vztahuje se na Vás tedy pouze obecná povinnost „zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, a je-li běžnou součástí života, vykonávat ji tak, aby se riziko šíření snížilo.“

Z hlediska toho, zda by Vám ještě dodatečně mohla být uložena karanténní či jiná opatření je podstatné od 25. 9. 2020 účinné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. září 2020, Č. j.: MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN.[1]

V tomto opatření je stanoveno v části II. bod 4., že „v případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou;“

Vzhledem k absenci toho, že by bylo jakékoli opatření formálně vydáno a doručeno, by uplynutí této lhůty mělo postačovat také pro mateřskou školu, kam dítě dochází. Pokud by nepostačovalo, pak je možné se obrátit na příslušnou KHS nebo praktického lékaře dítěte, aby vydali rozhodnutí o ukončení karanténních opatření. Ti Vám toto jistě vydají, případně Vám potvrdí, že formální ukončení není možné, když ani opatření nebyla uložena.

Pokud jde o možnost požadovat jiný test, máme za to, že pokud si zajistíte jiný test jako samoplátce, tak by takový test měl být určitě akceptován. Povinností orgánu ochrany veřejného zdraví ale zřejmě není, aby zajišťoval jiný test, než mu ukládá citované opatření ministerstva ze dne 24. září 2020.


[1] https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

%d bloggers like this: