Ústavní soud se zabýval tzv. výhradou svědomí (tj. světských důvodů) pro odmítnutí lékařského zákroku (očkování). Domníváme se, že lze výhradu svědomí vztáhnout také na nošení roušek. Ústavní soud k tomu říká: „Ústavní soud zdůrazňuje, že oprávněnou výhradu svědomí nelze ztotožňovat s jakýmkoli subjektivně vnímaným nesouhlasem s právní povinností… nýbrž tento nesouhlas musí být svým nositelem vnímán jako bezpodmínečná povinnost respektování určité závazné mravní normy v konkrétní situaci, musí jít o vážné, mravní rozhodnutí v rovině dobra a zla. Takový nesouhlas pak může vyplývat i ze silného přesvědčení ohledně možnosti nevratného poškození zdraví osoby blízké.“ (srov. nález Ústavního soudu sp. zn I. ÚS 1253/14).

Ve shodě s pozdějším nálezem Ústavního soudu je zapotřebí, abyste dostatečně dobře odůvodnili, v čem přesně spočívá Vaše výhrada svědomí. Pouhá obecná obava o zdraví své nebo zdraví osoby blízké nebude zřejmě dostačující.  Bude třeba předložit v případném sporu důkazy o tom, že skutečně máte hluboké morální přesvědčení, že roušky není možné používat. K tomu by bylo vhodné doložit například veřejné vystupování proti povinnosti zahalovat si obličej.

%d bloggers like this: